ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 11:55
އިންސާނެއްގެ ސޫރަ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން، އިންސާނުން ކޮށް އުޅޭ ކަންކަން އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރާ ފަދަ ރޮބޮޓް އުފައްދާނެ ކަމަށް މަސްކު އިއުލާން ކުރީ 2021 ވަނަ އަހަރު
"އޮޕްޓިމަސް" ރޮބޮޓް
ރޮބޮޓް "އޮޕްޓިމަސް" ކިހާ ވަރަކުން ދާނެބާ؟
 
މަސްކު ބުނާ ގޮތުގައި ރޮބޮޓް ވިޔަފާރިއަކީ، އޭނާގެ ކުންފުނީގެ ކާރު ވިޔަފާރިއަށް ވުރެ އަގު ހުރި ވިޔަފާރިއަކަށް ވާނެ
 
އަލަށް ދައްކާލި ރޮބޮޓް، ފޮށިގަނޑެއް އުފުލައިގެން ހިނގުމުގެ އިތުރުން، ގަސްތަކަށް ފެން ދިނުމާއި ދަގަނޑުތަކެއް އުފުލާ މަންޒަރު ވަނީ ދައްކާލާފައި
 
މަސްކު ބުނާ ގޮތުގައި އޮޕްޓިމަސް ފަދަ ރޮބޮޓްތަކަކީ ފޫހި ވަޒީފާތަކާއި ނުރައްކާ ބޮޑު ވަޒީފާތައް އަދާ ކުރާނެ ރޮބޮޓްތަކެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި، މަހުޖަނުގެ މަޤާމުގައި މިވަގުތު ހުރި އީލޯން މަސްކުގެ ޓެސްލާ ކުންފުނިން، އިންސާނެއްގެ ސޫރަ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ފަރުމާ ކުރި "އޮޕްޓިމަސް" ރޮބޮޓް ދައްކާލައިފިއެވެ.

މަސްކު ބުނާ ގޮތުގައި ރޮބޮޓް ވިޔަފާރިއަކީ، އޭނާގެ ކުންފުނީގެ ކާރު ވިޔަފާރިއަށް ވުރެ އަގު ހުރި ވިޔަފާރިއަކަށް ވާނެއެވެ. ޑްރައިވަރަކާ ނުލާ، އޭގެ ޒާތުގައި އަމިއްލަށް ދުއްވޭ ކާރުތައް، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އުފެއްދުމަކީ ތަކުރާރުކޮށް މަސްކު ވަމުންދާ ވަޢުދެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ވަޢުދުތައް އަދި ވަނީ މުޅިން ފުދޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ދުވަހާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހާއްސަ އިވެންޓްގެ ބައިވެރިންނަށް "އޮޕްޓިމަސް" ރޮބޮޓް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. އެގޮތުން ސްޓޭޖް މަތީގައި އޮޕްޓިމަސް ވަނީ ކޮޅުކޮޅަށް ހިނގާ، ބައިވެރިންނަށް ހަނާ އަޅާ ހަދާފައެވެ. ފޮށިގަނޑެއް އުފުލައިގެން ހިނގުމުގެ އިތުރުން، ގަސްތަކަށް ފެން ދިނުމާއި ދަގަނޑުތަކެއް އުފުލާ ހަދާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއްވެސް އިވެންޓްގައި ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.

އިންސާނެއްގެ ސޫރަ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން މިހާތަނަށް އުފައްދާފައިވާ އެހެން ރޮބޮޓްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން މަސްކު ބުނީ އެ ރޮބޮޓްތަކުގައި "ސިކުނޑިއެއް" ނުހުންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އަމިއްލަ ޒާތުގައި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުކޮށް އުޅުމުގެ ތޫނުފިލިކަން ލިބިގެންވާ ރޮބޮޓްތަކެއް ނޫން ކަމަށާ، އެއީ އިންތިހާ އަގު ބޮޑު، އަދި އުފައްދަ ނިސްބަތްވެސް އިންތިހާއަށް މަދު ރޮބޮޓްތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެ ރޮބޮޓްތަކުގައި ސިކުނޑިއެއް ނުހުރޭ. އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އަމިއްލަ ޒާތުގަ ދަތުރު ކުރާނެ ތޫނުފިލިކަމެއް ނުހުރޭ. އަދި އެހާ އަގުބޮޑު. އުފައްދަނީ އެހާ މަދު ޢަދަދަކަށް. އެއާ ޚިލާފަށް، އޮޕްޓިމަސްއަކީ ވަރަށް ޤާބިލު ރޮބޮޓެއް. އުފައްދާނީވެސް ގިނަ ޔުނިޓްތަކެއް. މިލިއަނުންވެސް އުފެއްދިދާނެ. ކާރަކަށްވުރެވެސް އަގުހެޔޮވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ. މަށަށް ބުނެވޭނީ 20000 ޑޮލަރަށް ވުރެ ހެޔޮ ވާނޭ.
އީލޯން މަސްކު؛ ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ ފައުންޑަރ

އެއާ ޚިލާފަށް، އޮޕްޓިމަސްއަކީ "ނުހަނު ޤާބިލު ރޮބޮޓް" އެއް ކަމަށާ، އޮޕްޓިމަސްގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޔުނިޓްތަކެއް އުފައްދާނެ ކަމަށާ، ހަމަ އެއާއެކު، އޮޕްޓިމަސްގެ އަގު، ކާރެއްގެ އަގަށް ވުރެ ހެޔޮ ވާނެ ކަންވެސް މަސްކު ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އަހަރަމެންގެ އަމާޒަކީ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހިއުމަނޮއިޑް ރޮބޮޓްތައް އުފެއްދުން. މި ރޮބޮޓް އުފެއްދުމުގައި އަހަރަމެން ބޭނުން ކޮށްފައި ވާނީ ކާރު އުފެއްދުމުގައިވެސް ބޭނުން ކުރި ޓެކްނޮލޮޖީ. އިތުރަށް ބުނަންޏާ ބުނެވޭނީ، އަހަރަމެން މި ރޮބޮޓް ފަރުމާ ކުރީ، ސިނާއީ ފެންވަރުގައި އުފައްދަންށޭ. ގިނަ ޔުނިޓްތަކެއް އުފެއްދޭ ގޮތަށް. ހެޔޮ އަގުގައި އުފެއްދޭ ގޮތަށް.
އީލޯން މަސްކު؛ ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ ފައުންޑަރ

މަސްކުގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އިވެންޓްތަކަށް އެކި ފަހަރު ލިބެނީ އެކި ކަހަލަ ތަރުހީބެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އަލަށް އުފެއްދި ކާރަކަށް ދަގަނޑު ބޯޅައެއް އެއްލައިގެން ކުރި ޓެސްޓުގައި، ކާރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ދިޔަ ހާދިޘާ ހަނދާން ނައްތާލެވޭކަށް ނެތެވެ.

ރޮބޮޓް ޓެސްޓު ކުރުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލަނީ، އުއްމީދު ކޮށްގެން ނުހުންނަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން ރޮބޮޓް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތެވެ. 

އިންސާނެއްގެ ސޫރަ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން، އިންސާނުން ކޮށް އުޅޭ ކަންކަން އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރާ ފަދަ ރޮބޮޓް އުފައްދާނެ ކަމަށް މަސްކު އިއުލާން ކުރީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ އޭއައި ދުވަސް އާންމުކޮށް ފާހަގަ ކުރަނީ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ އިވެންޓް ސެޕްޓެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސް ކުރީ އޮޕްޓިމަސްގެ ހަރަކާތްތައް އެންމެ ފައްކާ ކުރުމަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މަސްކު ބުނާ ގޮތުގައި އޮޕްޓިމަސް ފަދަ ރޮބޮޓްތަކަކީ ފޫހި ވަޒީފާތަކާއި ނުރައްކާ ބޮޑު ވަޒީފާތައް އަދާ ކުރާނެ ރޮބޮޓްތަކެކެވެ. އެގޮތުން ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ ކާރު އުފައްދާ ކާރުޚާނާތަކުގައި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އެކި ކަހަލަ ބައިތައް އުފުލުމާއި، ބޯލްޓް ބާރު ކުރުން ކަހަލަ ވަޒީފާތައް އަދާ ކުރާނެ ކަމަށް މަސްކު ބުނެއެވެ.

މިއީ ރޮބޮޓުންގެ މުސްތަޤުބަލު ނޫން ކަމަށާ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، އާންމު ގެތަކުންވެސް ރޮބޮޓް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް މަސްކު ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ރޭގަނޑު ކެއުން ތައްޔާރު ކޮށްދިނުމާއި، ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ވިނަދަނޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ރޮބޮޓުން ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް މަސްކު ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް