ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 21:59
ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރ، ކަސްޓަމަރ ސާވިސަސް އެންޑް ރީޖަނަލް އޮޕަރޭޝަންސް، މަސްއޫދު އަލީ
ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރ، ކަސްޓަމަރ ސާވިސަސް އެންޑް ރީޖަނަލް އޮޕަރޭޝަންސް، މަސްއޫދު އަލީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިރާގު
80 އިންސައްތަ ކަސްޓަމަރުން ޚިދުމަތް ހޯދަނީ ތަނަކަށް ނުގޮސް: ދިރާގު
 
ދިރާގުން އަންނަނީ އެ ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން

ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ލިބޭނެގޮތް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެގޮތުން، މިހާރު އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން 80 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ތަނަކަށް ނުގޮސް ޚިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރ، ކަސްޓަމަރ ސާވިސަސް އެންޑް ރީޖަނަލް އޮޕަރޭޝަންސް، މަސްއޫދު އަލީ ވިދާޅުވީ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވަނީ މާބޮޑު ތަކުލީފެއް ނުއުފުލައި ޚިދުމަތް ލިބޭ ގޮތެއް ކަމަށާއި ދިރާގުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ދިރާގުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 80 އިންސައްތަ ކަސްޓަމަރުން ޚިދުމަތް ހޯދަނީ އިތުރު ތަނަކަށް ނުގޮސް ކަމަށާއި އެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްއޫދު ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މިއަހަރު ސޮއި ކުރެވުނު ސީމީވީ 6 ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ކޭބަލާ ރާއްޖެ ގުޅުވާލުމުން ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިރާގުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ސަބްމެރިން ކޭބަލަކީ ދުނިޔޭގެ 13 ގްލޯބަލް ޓެލެކޮމް އަދި ޓެކް ކުންފުންޏަކާ ސީދާ ގުޅުވާދޭނެ ކޭބަލެކެވެ. މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަޅާ އެ ކޭބަލުގެ ޒަރީއާއިން ދެކުނު އޭޝިއާ އާއި ޔޫރަޕު ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އެ ކުންފުނިތަކުގެ މައި އިންޓަރނެޓު އެކްސްޗޭންޖު ޕޮއިންޓުތަކަށާއި ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކަށް އެކްސެސް ވެވޭނެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ އެ ކުންފުނިން ރާއްޖެއާ ގުޅާދޭން މަސައްކަތް ކުރާ ސަބްމެރިން ކޭބަލްއަކީ 19،200 ކިލޯމީޓަރުގެ ކޭބަލެއް ކަމަށެވެ. މި ކޭބަލްގެ ޒަރީއާއިން ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ އާއި ޔޫރަޕްއާއި ހުޅަނގުގެ 11 ގައުމެއްގެ ގްލޯބަލް ހަބުތަކާ ރާއްޖެ ގުޅުވައިދޭނެއެވެ.

ދިރާގުން ވަނީ މި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ލޭންޑިންގ ސްޓޭޝަން އެޅުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ވެސް ހޯދައިފައެވެ. ސިންގަޕޫރުން ފެށިގެން ފްރާންސް އާއި ހަމައަށް އަޅާ މި ކޭބަލް ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ލަފާ ކުރެއެވެ.

މިއީ ދިރާގުގެ ނެޓްވޯކު ޔޫރަޕާއި މެދުއިރުމައްޗާއި ދެމެދު އަދި އިންޑިއާއިން ސިންގަޕޫރަށް ގުޅާލުމަށްޓަކައި ދިރާގުން ކުރާ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓް އެކެވެ. ސީމީވީ 6 ސަބްމެރިން ކޭބަލް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުހިންމު މަންޒިލްތަކަކާއި ސީދާ ގުޅުވާލެވުމުގެ ސަބަބުން، އިންޓަރނެޓް ގެ ސްޕީޑް އާއި ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުވެ އަދި ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވި އަގުތަކަށް ވެސް ހެޔޮބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ކޭބަލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފައިވް-ޖީ ފަދަ އަލަށް ތައާރަފުވާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި އާރޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްއާއި އޭއާރުގެ ކުރިއެރުންތައް ދިރާގުގެ ވިޔަފާރި އަދި ގޭމާރ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް