ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 10:35
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމަށް އެންގުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިން ހިމެނޭ: ޕުޓިން
 
ދަނޑުވެރިން އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމުން އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް އެހީ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެއާއިލާތަކަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ޕުޓިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
މިއާއެކު ކުރިއަށް އޮތް 2023 ވަނަ އަހަރު އެގައުމުގެ ދަނޑުވެރިކަން އިތުރަށް ގޯސްވެގެން ދިއުމަށް މަގުފަހިވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ދަނީ ރިޕޯޓުކުރަމުން
 
އެހެންނަމަވެސް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕުޓިން ވަނީ ރަޝިއާއިން ރިކޯޑު އަދަދަކަށް ގޮވާން އުފެއްދުމުގެ އަމާޒު ހާސިލުކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމަށް އެންގުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި އެގައުމުގެ ދަނޑުވެރިންވެސް ހިމެނޭކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރަޝިއާގެ އޮފިޝަލުންނާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޕުޓިން ވަނީ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅެން އެންގުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ދަނޑުވެރިން އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމުން އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް އެހީ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެއާއިލާތަކަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ޕުޓިން ވަނީ ގައުމުގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރީޖަނަލް ލީޑަރުންނާއި ކުންފުނިތަކަށް އަންގަވާފައެވެ.

މިއާއެކު ކުރިއަށް އޮތް 2023 ވަނަ އަހަރު އެގައުމުގެ ދަނޑުވެރިކަން އިތުރަށް ގޯސްވެގެން ދިއުމަށް މަގުފަހިވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ދަނީ ރިޕޯޓުކުރަމުންނެވެ.

ރަޝިއާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮދަން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ގައުމެވެ. މިދުވަސްވަރަކީ ދަނޑުވެރިންނަށް އެންމެ ބުރަ ދުވަސްކޮޅެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ފިނި މޫސުމަށް ގޮވާން ހައްދައި ރައްކާކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އާންމުކޮށް ދަނޑުވެރިންކޮށް އުޅޭނީ މިދުވަސްވަރުއެވެ. ޕުޓިންގެ މިނިންމެވުމާއެކު މިހާރުވެސް ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އަސަރުކޮށްފައިވާ ގޮވާމުގެ ސަޕްލައިއަށް އިތުރަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕުޓިން ވަނީ ރަޝިއާއިން ރިކޯޑު އަދަދަކަށް ގޮވާން އުފެއްދުމުގެ އަމާޒު ހާސިލުކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު 100 މިލިއަން ޓަނުގެ ގޮވާން އުފެއްދޭނެ ކަމަށާއި، 150 މިލިއަން ޓަނުގެ ގޮވާން އުފެއްދުމުގެ އަމާޒާ ގާތްވެފައިވާކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެގައުމުގެ އާންމު ރައްޔިތުން އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް އަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ ނިމުނު ހަފުތާގެ ތެރޭގައެވެ. ރައީސްގެ މިނިންމެވުމާއެކު، އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމަށް 300،000އެއްހާ މީހުންނަށް އެންގޭނެކަމަށް އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސަރްގެއި ޝޮއިގު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސްގެ މިނިންމެވުމާ ދެކޮޅަށް ރަޝިއާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ދަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ. މިމުޒާހަރާތައް ރަޝިއާގެ 32 ސިޓީއެއްގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
0%
33%
33%
ކޮމެންޓް