ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 11:01
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ އާއިޝަތު އަލީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ އާއިޝަތު އަލީ
މަޖިލިސް
ވިލިމާލޭގެ މުހްޔިއްދީން ސްކޫލް
ވިލިމާލޭގެ މުހްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ މަލްޓި ޕަރޕޯސް ހޯލްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ޓެންޑަރިންގއަށް ފޮނުވިފައި: މިނިސްޓަރު
 
އޭރު އޮތީ 2021 ގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް
 
2021 ވަނަ އަހަރު އެ މަސައްކަތް ބަޖެޓު ކުރެވުނު
 
މިކަމުގެ ޢަމަލީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގޮސްފައިނުވަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކޮށްފައިވޭ

ވިލިމާލޭގެ މުހްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ މަލްޓި ޕަރޕޯސް ހޯލްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ޓެންޑަރިންގ އަށް ފޮނުވިފައިކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް މިނިސްޓަރު ހާޒިރު ކުރެއްވީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް ކުރައްވާ ސުވާލަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ވިލިމާލޭގެ މުހްޔިއްދީން ސްކޫލަކީ މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލެއް ނެތް ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ސްކޫލު ކަމަށާއި، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގައި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލެއް އެޅުމަށް ބަޖެޓު ކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެކަމުގެ ޢަމަލީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގޮސްފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި ކުރެއްވި ސުވާލެކެވެ.

އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައިވެސް މި މަސައްކަތް ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށްވެސް މިކަމުގެ ޢަމަލީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގޮސްފައިނުވާތީ، މި މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަނީ ކީއްވެތޯއާއި، އަދި މިކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މުހްޔިއްދީން ސްކޫލުގައި ހޯލެއް ހުންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މިހާރުގެ ޑިޒައިންނަށް ހުންނަ މަލްޓި ޕަރޕޯސް ހޯލެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، 2021 ވަނަ އަހަރު އެ މަސައްކަތް ބަޖެޓު ކުރެވުނު ކަމަށާއި، އޭރު އޮތީ އެ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކޮންސެޕްޓާއި ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި، އެތަނުގައި ސްކޫލުން ބޭނުންވާ ބޮޑުމިނުގެ ހޯލެއް ނޭޅޭނެކަމަށާއި، އެތަނުގައި ހޯލު އަޅާނަމަ ބައެއް ކްލާސްރޫމްތައްވެސް ތަޅާލަން ޖެހޭނެކަމަށް ސްކޫލުން ފާހަގަކުރިކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އޭރު އެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ މަލްޓި ޕަރޕޯސް ހޯލް އެހެން ލޮކޭޝަނަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށެވެ.

ވުމާއެކު، އެހެން ސަރަޙައްދެއް ފާހަގަކޮށް، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެތަނުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިވޮޮލޮޕްކޮށް، ޑިޒައިނިންގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާއި ގާތްވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި އެ މަސައްކަތް އިއުލާނު ކުރުމަށް ޓެންޑަރިންގ އަށް ފޮނުވިފައިވާ ކަމަށާއި، ޓެންޑަރިންގ ނިމުމާއެކު، އެ މަސައްކަތް އިއުލާނު ކުރެވި ދެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް