ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 13:56
ލޮޓަރީ ކާމިޔާބު ކުރި އޮޓޯ ޑްރައިވަރު އަނޫޕް
ލޮޓަރީ ކާމިޔާބު ކުރި އޮޓޯ ޑްރައިވަރު އަނޫޕް
އޭ.އެން.އައި
އިންޑިޔާ މީހަކަށް ކާމިޔާބުވި ލޮޓަރީ
ލޮޓަރީ ނުލިބުނު ނަމައޭވެސް ހިތަށް އަރާ!
 
އޮޓޯ ޑްރައިވަރަކަށް ވަނީ 250 މިލިއަން ރުޕީސް ނުވަތަ 3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޮޓަރީ އެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި
 
ފައިސާ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަން ބުނެ ދިނުމަށް އެއްދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް އޭނާއަށް ހިންގޭނެ

250 މިލިއަން ރުޕީސް ނުވަތަ 3 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޮޓަރީއެއް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އަނޫޕް ވަނީ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެފައެވެ. އެހީއަށް އެދި އޭނާ ކައިރިއަށް ދާ މީހުން ގިނަ ކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އެއްވަނަ ލިބުމަށް ވުރެ ތިންވަނަ ލިބުނު ނަމަވެސް މާރަނގަޅޭ އޭނާ ހިތަށް އަރައެވެ.

ކެރަލާ ސްޓޭޓަށް ނިސްބަތްވާ އޮޓޯ ޑްރައިވަރެއް ކަމަށްވާ އަނޫޕް ލޮޓަރީ ޓިކެޓް ގަނެފައިވަނީ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް މެލޭޝިޔާ އަށް ފުރަންއޮތް ދުވަހުގެ އެއްދުވަސް ކުރިން 18 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ކަމަށް ވެއެވެ. ޓިކެޓް ގަތުމަށް ބޭނުން ކުރީ އޭނަގެ ދަރިފުޅު ވަކިލާރި އެއްކުރުމަށް ދީފަ ހުންނަ ޕިގީ ބޭންކު ތަޅާލާ، އޭގަހުރި ފައިސާކަމަށް ވެއެވެ.

ލޮޓަރީ ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ޚަބަރާ އެކު އަނޫޕް އާއި އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މީޑިޔާގެ ސަމާލުކަން ލިބެމުން ދިޔައެވެ. އެއާއެކު އެކި ހިސާބުތަކުން އެހީއަށް އެދި އޭނާ ކައިރިޔަށް ދާމީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ވެގެން ދިޔައެވެ.  

މިކަމާ ގުޅިގެން އޭނާވަނީ ސޯޝަލް މީޑިޔާ އަށް ވީޑިއޯ އެއްވެސް ލާފައެވެ. މިގޮތަށް އޭނާ ކައިރިޔަށް އެހީ އަށް އެދެން ނުދިއުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އަނޫޕް ބުނި ގޮތުގައި ދަރިފުޅު ބަލިވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން ވެސް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނަން އޭނާއަށް ވަނީ މިހާރު އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައެވެ. މިހާރު އެ އާއިލާއިން އުޅެންޖިހިފައިވަނީ ރައްޓެހިންނާއި ތިމާގެ މީހުންގެ ގާތުގައި އެކިފަހަރު އެކި ގޭގައި ކަމަށް ވެއެވެ. އަދި ދާދި އަވަހަށް ދާއިމީކޮށް އެހެން ގެޔަކަށް ބަދަލުވާން ވެސް ދަނީ ވިސްނަމުންކަމަށް އޭނަ ބުނެފައިވެއެވެ.

ލޮޓަރީ އަކީ ސްޓޭޓް ސަރުކާރުގެ ލޮޓަރީއަކަށް ވާއިރު، ކެރަލާ ސްޓޭޓް ސަރުކާރުން ވަނީ ފައިސާ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަން ބުނެ ދިނުމަށް އެއްދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް އޭނާއަށް ހިންގޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
41%
6%
6%
24%
12%
12%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ނުކުޅެދޭ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ޢާއިލާއަކުން ވާ ޤުރުބާނީ: ފާޚާނާކޮށްލަންވެސް 1 ކިލޯމީޓަރަށް ހިނގަންޖެހޭ!
ރައީސް މުއިއްޒު، ރައީސް ޔާމީނުގެ ކެބިނެޓުގައި އިންނަވައިގެން ގެނައި ސިފައިންގެ ބަޔަކު ހޯދަންޖެހުމުން އެ އުޅުއްވަނީ ނުފެނިގެން - ޝަހީމް
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ވާހަކައިގެ ހަގީގަތް ސާބިތުނުކޮށްނުދެވޭނެމަ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަންޖެހޭ - ޝަހީމް
އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމުގެ އެއްބަސްވުން ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ރައީސަށް އަދިވެސް ސާފެއް ނޫން!
މޯދީއާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އިންޑިއާ ސިފައިން ގެންދިއުމާ ގުޅޭ ވާހަކަ ނުދައްކަވާ ކަމަށް ރައީސް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި
ދެކުނު އިންޑިޔާއަށް އަނެއްކާވެސް ތޫފާނެއްގެ ގަދަ ވަޔާއި ބޯ ވިއްސާރަ ކުރިމަތިވެއްޖެ
ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ޕްރެޝަރާއި ބޮލުގައި ރިހުމަށް ހޯދާނެ ހައްލެއް ޣައްޒާގައި ނެތް!