ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 12:20
އދގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އައްބާސް ތަޤުރީރު ކުރައްވަނީ - އައްބާސް ވަނީ އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތައް ދުނިޔެއަށް ހަނދާން އާ ކޮށްދެއްވާފައި
އދގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ޝީރީންގެ ޤާޠިލުންނަށް ދައުވާ ކުރުމަށް އައްބާސް ގޮންޖައްސަވައިފި
 
ޝީރީންއަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އިތުރުން، އެމެރިކާގެވެސް ރައްޔިތެއް، އެމެރިކާގެ ރައްޔިތަކު މަރާލި ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރުމަށް، އެ ޤައުމަށް ގޮންޖަހާ ކަަމަށް ވިދާޅުވި
 
ޝީރީން މަރާލާފައި ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ސްނައިޕަރަކު ޖެހި ވަޒަނަކުން، ސްނައިޕަރު އޭނާ މަރާލީ ގަސްތުގައި ކަމަށާއި، ސްނައިޕަރުވެސް ދެނެގަނެވިފަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އިޒްރޭލުން ދަނީ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން އެކުލެވޭ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒު ކުރަމުން ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވި

ވަކިވެފައިވާ މިނިވަން 2 ދަޢުލަތުގެ ގޮތުގައި އިޒްރޭލާއި ފަލަސްޠީނު އުފެދެން ޖެހޭ ކަމަށް ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔެއީރު ލެޕީޑް ބުނި ބުނުމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، މި ހިނދުން މި ހިނދަށް، މަޝްވަރާގެ މޭޒުދޮށަށް ހާޒިރުވެ، އިޒްރޭލުން އެކަން ސާބިތުވެސް ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް، ފަލަސްޠީނުގެ ރައީސް މަޙްމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އދގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވަމުން އައްބާސް ވިދާޅުވީ، އިޒްރޭލުން ދައްކާ ވާހަކަތަކުގައި ހުރި ސީރިއަސްކަމެއް އެނގޭނީ، މިހާރުން މިހާރަށް މަޝްވަރާގެ މޭޒަށް ހާޒިރުވެގެން ކަމަށެވެ.

އިއްޔެ އަޑު އެހިން، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންއާއި އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔެއީރު ލެޕީޑްއާއި އެނޫންވެސް، ދުނިޔޭގެ އެކި ލީޑަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް. ވަކިވެފައިވާ މިނިވަން 2 ދަޢުލަތް އުފެދިގެން ދިއުމަށް އެ ލީޑަރުންވެސް ތާޢީދު ކުރެއްވި އަޑު އެހިން. އެކަމަށް ޝުކުރުވެރިވަން. މިއީ ޔަޤީނުންވެސް އެދެވޭ ބަދަލެއް. އެކަމަކު، އެ ވާހަކަތަކުގައި ހުރި ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ޙަޤީޤީ އިމްތިޙާނަކީ އިޒްރޭލުގެ ސަރުކާރުން، މިހާރުން މިހާރަށް މަޝްވަރާގެ މޭޒުދޮށަށް ހާޒިރުވާވުން. ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ޢަރަބި ސުލްޙައިގެ އިސްނެގުމުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮތަށް، މިނިވަން 2 ދަޢުލަތް އުފެއްދުމަށް އިޒްރޭލުން މަޝްވަރާތަކަށް ހާޒިރުވާވުމާ. އަދި މިނިވަން 2 ދަޢުލަތް އުފެދުމަށް، ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާ ވާ ގޮތަށް ހުރި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލާ، އުވާލުމާ.
މަޙްމޫދު އައްބާސް؛ ފަލަސްޠީނުގެ ރައީސް

މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން އައްބާސް ވަނީ، މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ފަސްޠީނުގެ ބަލައިގަތުމަށް، އދގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި އދގެ ފުރިހަމަ މެންބަރުކަން، ފަލަސްޠީނަށް ދިނުމަށްވެސް އައްބާސް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ވަކިވެފައިވާ މިނިވަން 2 ދަޢުލަތުގެ ގޮތުގައި އިޒްރޭލާއި ފަލަސްޠީނު އުފެދެން ޖެހޭ ކަމަށް ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ގޮވާލި ގޮވާލުމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ، އައްބާސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ނަމަވެސް، އިޒްރޭލަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއްވެސް ދެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އިޒްރޭލަކީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތަކާއި ބައިބައިވުން ގެންގުޅޭ ބައެއް ކަމަށާއި، އިޒްރޭލަކީ، ނަސްލީ ތަޢައްސުބު އެކުލެވޭ ޤާނޫނުތައް އަމިއްލައަށް ހަދަމުން ދާ ބައެއް ކަމަށްވެސް އައްބާސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިޒްރޭލުން ދަނީ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން އެކުލެވޭ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒު ކުރަމުން. އިޒްރޭލަކީ އެޕާތީޑު ރެޖީމެއް. އާދެ، އެޕާތީޑް. ގަޔާނުވިއަސް، ޙަޤީޤަތަކީ އެއީ. އެމީހުން އެކަން ކުރަމުން އެދަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ލޯތަކުގެ ކުރިމަތީގަ. ޒިންމާއިން ބަރީއްޔަ ވެފައި ތިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށް. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވެގެން ކީއްވެ އިޒްރޭލު ޖަވާބުދާރީ ނުކުރެވޭންވީ؟ އިޒްރޭލު ޖަވާބުދާރީ ވާން ޖެހުނަ ނުދީ، ހިމާޔަތް ދެނީ ކާކު؟ ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭނގުނު. އިޒްރޭލު ޖަވާބުދާރީ ވާން ޖެހުނަ ނުދީ، ހިމާޔަތް ދެނީ ކާކުކަން އެނގޭތަ؟ އދ. އދގެ މައްޗަށް، ދެން، އދގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ބާރުން.
މަޙްމޫދު އައްބާސް؛ ފަލަސްޠީނުގެ ރައީސް

އައްބާސް ވަނީ އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކުގެ މަތިންވެސް ދުނިޔެއަށް ހަނދާން އާ ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އިޒްރޭލުން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން މަރަމުން ދަނީ މިނިވަންކަމާއެކު. އަލްޖަޒީރާގެ ފަލަސްޠީނު ނޫސްވެރިޔާ ޝީރީން އަބޫ އަޤްލީ މަރާލިހެން. ތި އެންމެނަށްވެސް ޝީރީންގެ ވާހަކަ އިވިފަ އޮންނާނީ. ޝީރީން މަރާލާފައި ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ސްނައިޕަރަކު ޖެހި ވަޒަނަކުން. މާނައަކީ، ސްނައިޕަރު އޭނާ މަރާލީ ގަސްތުގައޭ. އިޒްރޭލަށް ވަނީ އެ ސްނައިޕަރުވެސް ހޯދިފަ. ޝީރީން މަރާލީ އެ ސްނައިޕަރުކަންވެސް ވަނީ ދަނެގެންފަ. ޝީރީންއަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އިތުރުން، އެމެރިކާގެވެސް ރައްޔިތެއް. އެމެރިކާގެ ރައްޔިތަކު މަރާލި ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރުމަށް، އެ ޤައުމަށް ގޮންޖަހަން. ކީއްވެ؟ އެއީ އެ ބަޔަކީ އިޒްރޭލުން ކަމަށް ވާތީ.
މަޙްމޫދު އައްބާސް؛ ފަލަސްޠީނުގެ ރައީސް

އެތައް އަހަރަކަށް ދިގުލާ ގޮސްފައިވާ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް އަދިވެސް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހިއެވެ. އިޒްރޭލާއި ފަލަސްޠީނަކީ ވަކިވެފައިވާ މިނިވަން 2 ދައުލަތުގެ ގޮތުގައި އުފެދެން ޖެހޭ 2 ދަޢުލަތް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުން ދަނިކޮށް، ޢަރަބި ގަލްފުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ވަނީ އެމެރިކާއިން ދެއްކި މަގުން ހިނގާ، އިޒްރާލާއެކު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް އާންމު ކޮށްފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި އިޒްރޭލުގެ ނުފޫޒާއި ބާރު އިތުރަށް ގަދަވެ، އިޒްރޭލުން ދަނީ، ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތަކުން އެ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ބޭރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މެކުހަށް ޖަހަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް