ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 13:57
ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި
ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުން
ބިދޭސީންގެ މިނިމަމްވޭޖް ފަސްކުރުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް – ނާޒިމް
 
މުއްސަނދިންގެ އަތުން 20 އިންސައްތަ ޓެކްސް ނަގާނަން
 
އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައަޅައިގެން ނުވާނެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދޭން ކަނޑައަޅާ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ނުވަތަ މިނިމަމްވޭޖް ފަސްކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ނާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ ނިންމެވުމަކީ ސަރުކާރުން ނިންމެވި ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމެވުމެއް ކަމަށެވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައަޅައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދައުލަތަށް އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވަރަށް ބޮޑު ބުރައެއް. ހާއްސަގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތެރި ކުންފުނިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް އަންނާނެ. އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް އެކަމަށް އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއިދުކުރަން
ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް ނާޒިމް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް 7 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ސާލިހު ތަސްދީގުކުރެއްވުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކީ ބިދޭސީއެއް ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތަށާއި ޤައުމުގެ ފުދުންތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ދޭ ލަފާގެމަތިން، މިނިސްޓަރު ކުރާ އަމުރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ތާރީހެއް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅައި އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރަންވާނެކަމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުންނާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތުން ނެގޭ ޓެކްސްތައް ބޮޑުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލާއި ގުޅޭގޮތުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އެކަން ދިރާސާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަލާނަމަ އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގައުމީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާއިރު، މި ގައުމު ހަލާކުވެގެންދާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އިގްތިސާދީ އަނދަވަޅުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަކީ ކުރައްވަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ސިޔާސީގޮތުން އެއްޗެއް ބުނާނީތޯ، ގައުމަށްޓަކައި ބުނާނީތޯ، އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ވިސްނަމުން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ދިރާސާކުރަމުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމަކުން ބަލާ އެބަ މީގައި ކޮބައިތޯ ރަނގަޅު ގޮތަކީ؟ ހަގީގަތަކީ، އަޅުގަނޑަކީ ޓެކްސްއަށް ތާއިދުކުރާ މީހެއް. މުއްސަނދިންގެ އަތުން ޓެކްސް ނަގަންވީ. 100 ޕަސެންޓް ތާއީދު. އަޅުގަނޑު ނަމަ 20 ޕަސެންޓަށްވެސް ދާނަން. އަޅުގަނޑަކީ ވިޔަފާރިކުރާ މީހެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ލާރިދޭން. ނިކަމެތިން އަތުން ނުނަގާށޭ، އަޅުގަނޑުމެން ރެޔާ ދުވާލު ކުރާ މަސައްކަތުން މިތިބީ ޓެކްސް ދައްކަން ރެޑީގައި
ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް ނާޒިމް

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުތޯ، ސިޔާސީ ގޮތުން އެކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގައި ވަކާލާތުކުރާ އިރުގައި، ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދިރާސާގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވާނެ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް 2023 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖީއެސްޓީއާއި، ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުމަށް ޤާނޫނަށް ވަނީ އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައެވެ.

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް އެފަދަ އިސްލާހެއް ގެންނަނީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ދުނިއޭގެ އިގްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅާ ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ، އާމްދަނީން ރިކަރެންޓް ޚަރަދުތައް ހަމަނުޖެއްސޭނެތީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައެވެ.

އެ އިސްލާހުގައި ޓީޖީއެސްޓީ %12އިން %16އަށް، އަދި ޖީއެސްޓީ %6އިން %8އަށް ބޮޑުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް