ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 12:36
އޮލިމްޕަސް - އަންނަ މަހު އެތަނުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމޭނެ
އޮލިމްޕަސް - އަންނަ މަހު އެތަނުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމޭނެ
ރާއްޖެއެމްވީ
އޮލިމްޕަހުގެ މަސައްކަތް
އޮލިމްޕަހުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ - މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ
 
ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ނުނިންމައިގެން ސިންގަލް ސޯސް އުސޫލުން މަސައްކަތްތައް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައި

އޮލިމްޕަހުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް، ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮލިމްޕަސް ނިމޭނަކަމަށް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ފިރުޝާން ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އޮލިމްޕަހުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އޮލިމްޕަހުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް އިސްތިހާރުކުރުމަށް އޮލިމްޕަހުގެ މައި ގޭޓް ކުރިމަތީގައި ލެޑް ޕެނަލް ހަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕެނެލްގެ ވަށައިގެން ޖަހާ ކްލެޑިންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޮލިމްޕަހުގައި ޑާންސް ޕްރެކްޓިސް ރޫމްގެ ފާރުތަކުގައި ރިހި ބިއްލޫރި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް ނިމުމުން ފްލޯރިން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އޮލިމްޕަސް ހޯލާއި، ރިހާސަލް ރޫމަށް ބޭނުންވާނެ އެކޯސްޓިކްސް ޓްރީޓްކުރާ މެޓީރިއަލް ހޯދުމަށް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އެ މަސައްކަތް ކުރެވެން ނެތްކަމަށް އެންގުމުން އެ މަސައްކަތް 16 ނޮވެމްބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް ސިންގަލް ސޯސް އުސޫލުން އެހެން ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އޮލިމްޕަސް ހޯލުގައި ފިލްމް ސްކްރީން ކުރުމަށް ޑިޖިޓަލް ސިނަމާ ޕްރޮޖެކްޓަރަކާއި 7.1 ސަރައުންޑް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 3 ފަހަރަށް އިއުލާންކޮށްގެން ވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ މި މަސައްކަތް ސިންގަލް ސޯސްކޮށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދާ 16 އޮކްޓޯބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހު ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް މި މަސައްކަތް އެފަރާތާ ހަވާލުކޮށް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމް ސްކްރީންކުރުމަށް ރިކެރެކްޓަބަލް ސްކްރީނެއް ހޯދުމަށް 3 ފަހަރު އިއުލާންކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ ސިންގަލް ސޯސްކޮށް ސްކްރީންއެއް ހޯދުމަށް 16 އޮކްޓޯބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްޓޭޖް ލައިޓާއި ސައުންޑް ކޮންޓްރޯލް ގާއިމްކުރުމަށް ހަދާ ޕްލެޓްފޯމް ގާއިމްކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފެށިފައި ނުވާތީ އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް އެހެންފަރާތަކާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައުންޑާއި ލައިޓް ހޯދުމަށް ބަޔަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ޓެކްޓިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާއި އަގުތައް ހޯދިފައިވާ ކަމަށާއި، ކޯޓޭޝަންތައް ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މަރުހަލާގައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޮލިމްޕަސް ބެކްޔާޑުގައި މިއުޒިޝަނުންނަށް، މިއުޒިކް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ސްޓޭޖެއްގެ ޑިޒައިން ނިންމާ ބެކްޔަރޑްގައި ކުރަން ހުރި އެހެން މަސައްކަތްތައް ރާވާ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް