ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 23:37
ހދ. ކުރިނބީ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
ހދ. ކުރިނބީ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
އެމްޓީސީސީ
ކުރިނބި ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހދ. ކުރިނބީ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި
 
365 ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމަޝްރޫޢުގެ އަގަކީ 42.9 މިލިއަން ރުފިޔާ

ހދ. ކުރިނބީ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިމަޝްރޫޢު ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ (ސީއީއޯ) އާދަމް އާޒިމްއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮގް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒީނިޔާ އަހުމަދު ހަމީދެވެ.

މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 34،561 ކިޔުބިކް މީޓަރުގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި 2040 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި 314 މީޓަރުގެ ތޮށިލުމާއި 226 މީޓަރުގެ ބޭރު ތޮށި ލިމާއި 70 މީޓަރުގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމާއި 1،556.61 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިތުރުން މިހާރު ޖަހާފައިވާ 69 މީޓަރު ބޭރުތޮށި ރަނގަޅުކޮށް ރީޕްރޮފައިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން މޫރިންގ ބޮއެ ހަރުކުރުމާއި ނެރުބައްތި އާއި މަގު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި ރޭމްޕް އަދި އެކްސެސް ޕްލެޓް ފޯމެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިޔަށްގެންދާނެއެވެ.

Advertisement

365 ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމަޝްރޫޢުގެ އަގަކީ 42.9 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ހދ. ކުރިނބީ އަކީ 752 މީހުންގެ އާބާދީއެއް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. އެރަށަކީ މަސްވެރި ރަށަކަށްވުމާއެކު މަސްދޯނިފަހަރުތަކަށް ފަސޭހަ އަމާން ބަނދަރެއް އޮތުމަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދެކެވެ. މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ބަނދަރުގެ ތޮށީގެ ބައެއް ހަލާކުވެފައި އޮތުމާއެކު މިބަނދަރު ވަނީ ފުރިހަމައަށް ބޭނުން ނުކުރެވި މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް