ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 12:29
130 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
130 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޑީއެފް
ސިފައިންގެ 130 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް
ސިފައިން އަބަދުވެސް އިސްކުރާނީ ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމީ ވާޖިބު: ޝަމާލް
 
ފާއިތުވި ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވޭތުކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގައި
 
ސިފައިންގެ ދުވަހަކީ އެ ކަންކަމުގައި ނުގުޑާ ފަދަ އަޒުމެއް އަނެއްކާވެސް އާކުރެވިގެންދާ ދުވަހެއް

ސިފައިން އަބަދުވެސް އިސްކުރާނީ ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމީ ވާޖިބުކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިފައިންގެ 130 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަމާލް ވިދާޅުވީ، ސިފައިންގެ ދުވަހަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ އަގުހުރި ޤައުމީ ޚިދުމަތާއި، ސިފައިންގެ މަތިވެރި ޤުރުބާނީގެ ހަނދާންތައް އައު ކުރެވޭ ދުވަސް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދީނާއި ޤައުމު ހިމާޔަތްކޮށް، ދިވެހި ފަސްގަނޑުގެ މިނިވަންކަމަށްޓަކައި ސިފައިން އަދާކުރާ މުހިއްމު ދައުރަށް ޝަމާލް ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement

ޝަމާލް ވިދާޅުވީ، ސިފައިންގެ ދުވަހަކީ އެ ކަންކަމުގައި ނުގުޑާ ފަދަ އަޒުމެއް އަނެއްކާވެސް އާކުރެވިގެންދާ ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. ޝަމާލް ވަނީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ސިފައިންނާއި، ސިފައިންގެ އާއިލާތަކަށް ދަންނަވާފައެވެ.

ފާއިތުވި ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވޭތުކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގައިކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޝަމާލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެ އޮޕަރޭޝަންގައި ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމު އިސްކޮށް، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އާއިލާއާއި ދުރުގައި ސިފައިން އަދާކޮށްފައިވަނީ ޤައުމީ އަދި އިންސާނީ މަތިވެރި ޚިދުމަތެއް ކަމަށެވެ.

އެކަން ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ސިފައިންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް

ޝަމާލް ވަނީ ސިފައިންގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ޙައިސިއްޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅާއި، ދިފާއީ ވަޒީރުގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން ސިފައިން ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ޝަމާލް ވިދާޅުވީ، ސިފައިން އަބަދުވެސް އިސްކުރާނީ ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމީ ވާޖިބުކަން ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައިވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ބައްޓަން ކުރަމުން ގެންދަނީ ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ސިޔާސަތުތަކެއްގެ ތެރެއިންކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުންވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދީފައިވަނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި، ބަދަލުވަމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ސަލާމަތީ މަސްރަހާއި ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ އަސްކަރީ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމަށްކަން ޝަމާލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްފަދަ ދާއިރާތަކުން ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގެ އެހީގައި ވަސީލަތްތަކާއި ތަމްރީނުތައް ހޯދަމުން ގެންދާކަންވެސް ޝަމާލްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ބޭރު ޤައުމުތަކާއެކު އޮތް އެކުވެރި އަދި ބަދަހި ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށްވެސް އަސްކަރިއްޔާއިން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭކަން ޝަމާލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް