ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 00:06
 އދގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ
އދގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ
ޓްވިޓަރ
އދ ގެ 76 ވަނަ ރައީސްގެ އެންމެ ފަހު ސްޕީޗް
ޝާހިދުގެ އުންމީދުގެ ރިޔާސަތު ނިންމަވާލައްވަމުން ވިދާޅުވީ އުންމީދުތައް ފުރިހަމަކުރެއްވިއްޖެކަމަށް
 
މިދައުރުގެ ތެރޭގައި މީގެކުރިން ކުރިމަތިނުވާ އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވިކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި
 
މިއީ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ އިތުބާރާ ޔަގީންކަން މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޯދާފައިވާކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެކިކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި

އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވަޑައިގަންނަވަމުން ވިދާޅުވި އުންމީދުގެ ރިޔާސަތުގައި ފާހަގަކުރެއްވިކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާކަމަށް 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ މަގާމު ފުރުއްވި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އދގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދެއްވާ ވަދާއީ ތަގުރީރު ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދެއްވަމުން ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެވީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ ގައުމުތައް ޝާމިލުވާ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިބުނުކަމީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙު ގެ ހަރުދަނާ ޚަރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ނަތީޖާކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި މިއީ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ އިތުބާރާ ޔަގީންކަން މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޯދާފައިވާކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެކިކަމަށެވެ.

މިވޭތުވެދިޔަ އެއް އަހަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ މި ވަރުގަދަ ކިއްލާގެ އެންމެ އުސްކުންނުގައި ވިހެރެވެމުން ދިޔައީ ފެއްސާ ރަޔާއި ހުދާ އެކީ ފެނުމުން ދިވެހިން ސަލާން ކުރަމުން މިގެންދާ ފަހުރުވެރި ދިދަ. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ގެނެސްދިނީ އުންމީދުގެ ރިޔާސަތެއް. ގައުމުތައް އެއް އަޑަކުން ކިޔަމުން އެދަނީ ރާއްޖެއިން ގެނައި އުންމީދުގެ ސިއްރުން އުންމީދު އުފައްދައިފިޔެ މުޅި ދޭހަށެ ރަމްޒުން.
އަބްދުﷲ ޝާހިދު / ފޮރިން މިނިސްޓަރ

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވީ އުންމީދުގެ ފަސް ދޯދިއާއެކުކަމަށެވެ. އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަމުން ޝާހިދު ކަނޑައެޅުއްވި އުންމީދުގެ ފަސް ދޯދި ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކަށް ޝާހިދު އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. މިދައުރުގެ ތެރޭގައި މީގެކުރިން ކުރިމަތިނުވާ އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވިކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއާއެކުވެސް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައިވާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ކޮވިޑް-19ން މުޅި ދުނިޔެ ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ދަށުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ޝާހިދުގެ ރިޔާސަތުގައި ކުރެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ އދ އާ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އަދި ގައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ހޯދައިދިނިންކަމަށެވެ. ވެކްސިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި ގައުމުތައް އެކުގައި އައިސް ކުރި މަސައްކަތުން ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހުރި ވެކްސިން ދިނުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ދޯދީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ތަރައްގީ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތުގައި 2030 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ހާސިލުކުރަންބޭނުންވާ ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް އެޅިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މެދުނުކެނޑި މިވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ޝާހިދުގެ ރިޔާސަތުގައި ގައުމުތަކަށް ހޯދާދީފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެތެރޭގައި ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ގޮތާއި އެފްރިކާގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަތައް ދެކެވުނުކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިން ވަނަ ދޯދި އަކީ ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަަކަށް ހައްލު ހޯދުމެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވާފައިވާކަމަށެވެ. ގައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރުންގެ ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިކަމަށާއި އޭގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ރާއްޖެފަދަ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް ލިބިފައިވާ ގައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތެރިކަން މެދުނުކެނޑި ދެއްކުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި ޒުވާނުންގެ ދައުރަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވައިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ފެލޯޝިޕެއް އުފައްދާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އދ ތަމްސީލުކުރުމުގައި ދަތިކަންހުރި ގައުމުތަކަށް އެފުރުސަތު ހޯދައިދީފައިވާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ އަލަށް ޝާހިދުގެ ރިޔާސަތުގައި ފެއްޓެވިކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ދައުރުހަމަވާން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް ޓައިމް ކެޕްސިޔުލެއް ބައިންދާފައިވާކަމަށާއި ޓައިމް ކެޕްސިޔުލަލީ އދށް 100 އަހަރު ފުރޭ ދުވަހު ހުޅުވަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޓައިމް ކެޕްސިޔުލެއްކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެޓައިމް ކެޕްސިޔުލުގައި ހުންނާނީ އުމުރުން 8 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުޑަކުދިންގެ އުންމީދު އދ އާ ދޭތެރޭ ހުރި ގޮތް ރިކޯޑްކުރެވިފައިކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އދ ގެ ތެރޭގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާނެކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ދޯދިކަމުގައިވާ އދ ގެ މަޖިލީހާއި އިދާރާތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އދ ގެ އާންމު ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ނެރުއްވި އެޖެންޑާ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޝާހިދު އާ ހަވާލުކުރެވުނު މުހިންމު ދެ މަސައްކަތްކަމުގައިވާ ޔޫތު އޮފީހެއް އދ ގައި ގާއިމުކުރުމުގެ ގަރާރާއި 2024 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ގަސްތުކޮށްފައިވާ ސަމިޓާ ގުޅޭ ގަރާރު ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދުގެ ރިޔާސަތުގައި މިދިޔަ 365 ދުވަހުގެ ތެރޭ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ 103 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި 307 ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން 28 ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފައިވެއެވެ. މަތިީ ފަންތީގެ 15 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި 140 ނިންމުމެއް ބަލައިގެންފައިވެއެވެ.

އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް އދ. ގެ 193 މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 7ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެގި ސިއްރު ވޯޓުގައި ޝާހިދު އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވީ 143 ގައުމެއްގެ ތާއިދާއެކުއެވެ. ޝާހިދު އާ ވާދަކުރެއްވީ އަފްގާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. ޒަލްމާއި ރަސޫލްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް