ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 06:54
މުހައްމަދު ރާއިދު - އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު
މުހައްމަދު ރާއިދު - އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
އިންސެންޓިވްތަކެއް ދީގެން އުތުރާއި ދެކުނުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވޭނެ: ރާއިދު
 
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރައިގެންދިޔައީ އިންޓެންސިވްތައް ދިނުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އިންޓެންސިވްތައް ދިނުމަކީ އިގްތިސާދީ އެހެން ހަރަކާތްތައް ވެސް ކުރިއަރައިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އިންޓެންސިވްތައް ދޭނީ ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި

އިންސެންޓިވްތަކެއް ދީގެން ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސްް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުޙައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީ" ގެ ފަލަސުރުޚީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި ޓޫރިސްޓް އެނދުގެ ތެރެއިން 79 އިންސައްތަ އަކީ މާލެއާ ގާތްގަޑަކަށް ދެ ގަޑިއިރުގެ ރޭޑިއަސްގެ ތެރޭގައި ހުރި އެނދުތައް ކަމަށެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި މިހާގިނަ އަދަދެއްގެ އެނދުތައް ހުރިއިރު ރާއްޖޭގެ އުތުރާ ދެކުނުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާނުވެ އޮތުމުގެ ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަހުރި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއިދު ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރިސޯޓުތައް ހަދައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީ ކުރަމުން އައިއިރު ޓެކްސް ނުނަގާ ކަމަށާއި އެފަދަ އިންސެންޓިވްތައް ދީގެން އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ޓެކްސްގެ ލުއިތަކެއް ވެސް ސަރުކާރަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ދެވިދާނެ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތަށް އުސޫލުތައް ބަދަލު ކުރެވިއްޖަނަމަ އުތުރާއި ދެކުނަށް ވެސް އިންވެސްޓަރުން ލިބޭނެ ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

50 އަހަރު ފަހަތަށް ޖެހިލާފައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލާއިރު އެ ލިބުނު އިންސެންޓިވްތައް އުތުރާއި ދެކުނުގައި ގާއިމް ކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ، އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވާނަން އަނެއްކާވެސް 38 އަހަރެކޭ، ކޮންމެވެސް މުއްދަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓެކްސް ލުއިތަކެއް ވެސް ދެވިދާނެ ނޫނިއްޔާ އެެހެން އިންޓެންސިވްއެއްވެސް ދެވިދާނެ. އެހެންވެއްޖެނަމަ އުތުރާއި ދެކުނުގައި އެ ފަތުރުވެރިކަން ފަށައިގަންނަން ތިބި ފަރާތްތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ މި 2 ގަޑިއިރުގެ ރޭޑިއަސްއާ ކޮމްޕީޓު ކުރެވޭނެ،
އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުޙައްމަދު ރާއިދު

ރާއިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިންޓެންސިވްތަކެއް ދީގެން ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ ދަށްވާނެ ކަމަށް ބަޔަކު ދެކުނު ނަމަވެސް ތަނެއްގައި އިގްތިސާދީ ކަންކަން ފަށައިގަންނަން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ޤައުމެއްގެ ވަކި ތަންތަނުގައި އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް އިތުރު ކުރުމަށް ނުވަތަ ފަށައިގަތުމަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން ވެސް މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާކަން ރާއިދު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހިނގާ އިގްތިސާދީ އެހެން ކަންކަމަށް ވެސް ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެކަން ވެސް ރާއީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް. އެ ސަރަހައްދެއްގައި ޑެވަލޮޕްމަންޓެއް ގެންނަންވީމަ އެ ސަރުކާރަކުން ދެވެން އޮންނަ ލުއިތަކެއް ދިނުމަކީ. މިކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދާނެ ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީއޭ ދަށްވާނީ. އެކަމަކު އެހެނެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިތުރުން އެހެން އިކޮނޮމިކް އެކްޓިވިޓީސްތައް ވެސް އެ ސަރަހައްދުތަކަށް އަންނާނެ،
އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުޙައްމަދު ރާއިދު

ރާއިދު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ މައްސަލައަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީނުވުމުގެ ސަބަބެކެވެ. މިކަން ހައްލު ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އާރުޓީއެލްގެ ޚިދުމަތަކީ ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވައިގެ ދަތުރުފަތުގައި އަގުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން ވެސް ރާއިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް