ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:08
މާލޭގެ މަގުމަތި
މާލޭގެ މަގުމަތި
އަތޫފް އާތިފް
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު
"މިވަގުތު ރާއްޖެއަށް އިގްތިސާދީ ކާރިސާއެއްގެ ނުރައްކަލެއް ނެތް"
 
ދަރަނި ނުނަގާ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ
 
އިގްތިސާދީ ކާރިސާއަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުން މުހިއްމު

މިވަގުތު ރާއްޖެއަށް އިގްތިސާދީ ކާރިސާއެއްގެ ނުރައްކަލެއް ނެތްކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ރިވިއު ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފައެވެ. މިއީ ދައުލަތުން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވޯލްޑް ބޭންކުން އާންމުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު މިހާރު އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން މިވަގުތު އިގްތިސާދީ ކާރިސާއެއްގެ ނުރައްކަލެއް ނެތްކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެފަދަ ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް އެ ބޭންކުން ލަފާދީފައިވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމާފައިވާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޖީއެސްޓީ އަދި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމުގައި ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފައިދާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި މިކަން ކުރުމަށް ދެފުށް ފެންނަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ސާފުވާނެހެން ކުރިއަށްދިއުން މުހިންމު ކަމުގައި އެ ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނީ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ 34 އިންސައްތަ ދަށްވުމަށްފަހު މިހާރު އަނެއްކާވެސް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުތައްވެސް މިހާރު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މި އަދަދުތައް ރަނގަޅުވަމުންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ދަރަނި އިތުރުނުކޮށް ޚަރަދުތައް މެނޭޖްކުރުމަށް، މިހާރަށްވުރެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ލަފާދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އިންކަމް ޓެކްސްގެ ރޭޓު ދަށްކޮށް، މަޑުމަޑުން ޖީއެސްޓީއާއި ޓީޖީއެސްޓީ މަތިކޮށްގެން މިކަން ހާސިލުވެދާނެ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ސިއްހީ ދާއިރާއަށާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދުތަކަށާއި، ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް