ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 22:13
ވ. ތިނަދޫ ކުނިކޮށި
ވ. ތިނަދޫ ކުނިކޮށި
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
ތިނަދޫ ކުނިކޮށި
ވ. ތިނަދޫ ކުނިކޮށިން 1350 ޓަނުގެ ކުނި ހުސްކޮށްފި
 
1350 ޓަނުގެ ކުނި ހުސްކުރެވުނީ 8 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ވ. ތިނަދޫ ކުނިކޮށްޓަށް ޖަމާކުރެވި އެތައްދުވަހެއްވެފައި ހުރި ކުނިފުނި ހުސްކޮށްފިއެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ތިނަދޫ ކުނިކޮށިން 1350 ޓަނުގެ ކުނި 3 ދަތުރެއްގެ މަތިން ހުސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މަސަތްކަތް ނިންމާފައިވަނީ 8 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިއެވެ.

Advertisement

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ކުނިފުނި ހުސްކޮށްފައިވަނީ ވެމްކޯއާއި އެމިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ތިނަދޫއަކީ މާލެއަތޮޅުގެ ސިނާއީ މުހިންމު ރަށަކަށްވެފައި، ގެސްޓުހައުސްތައް ގިނަ ރަށަކަށްވާތީއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ މީގެ ކުރިން އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ހައްލުނުކުރެވި އޮތް ބޮޑުމައްސަލައަކަށް މިކަން ވެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން މި މަސައްކަތް ކޮށްނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމާއި އާންމު ސިއްހަތަށްވެސް ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިގެން ދިޔަ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ 8 ރަށެއް ހިމެނޭގޮތަށް، 3.5 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު ކަމެކެވެ. އަދި މިގޮތަށް ޖަމާވެފައިވާ ކުނިފުނިތަކުގެ ތެރެއިން މާލެއަތޮޅާއި ވ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ހުރި ކުނިފުނިތައް ހުސްކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް