ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 20:02
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގެ ދަށުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއް
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގެ ދަށުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ ހިލޭ އެހީ
ތިމާވެށީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބީއެމްއެލްއިން ދޫކުރާ ހިލޭ އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ!
 
މި އެހީއަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި މަހުގެ 15ގައި

ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީވުމަށް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ދޭ ހިލޭ އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ، ފޯމުތައް ހުށަހެޅުމަށް ހަނދާންކޮށްދީފިއެވެ.

މިއީ ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީއާއި ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ޖަމްއިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބީއެމްއެލްއިން ތައާރަފުކުރި 'ސްމޯލް ގްރާންޓް' އެކެވެ. މި އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 15ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ.

މި ފަންޑަށް ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން 8 ޕްރޮޖެކްޓް ހޮވައި ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް 250،000 ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ބީއެމްއެލްގެ މެނޭޖަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވިދާޅުވީ، މި އެހީގެ ދަށުން މުޖުތަމައަށް ފައިދާކުރަނިވި އަދި ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގޭ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ހިލޭ އެހީ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި އެހީއާއެކު ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދީ މުޖުތަމައަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ގެނެވި، ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބީއެމްއެލްގެ އުންމީދަކީ، ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވީހާވެސް ގިނަ ޖަމްއިއްޔާތަކަކުން މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުންކުރުން ކަމަށްވެސް ސަޢީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

31 ޑިސެންބަރު 2021ގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް މި ފަންޑަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެއެވެ. މި އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ދާއިރާތަކުގެ ތަފްސީލާއި ފަންޑިންގއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓްhttps://www.bankofmaldives.com.mv/bml-small-grantsން ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް