ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 12:35
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން (ކ) އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔަތު (ވ)
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން (ކ) އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔަތު (ވ)
ރާއްޖެއެމްވީ
ވ. އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
އާރަށުގެ ޑީލް ނިމުމުން ޔާމީނު ހުންނަވާނީ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގެންކަމަށް ޔޫސުފް ނައީމް ވިދާޅުވި: ޒިޔަތު
 
ޓޫޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިގެން ދިޔައީ 9 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި
 
އެމްއެމްޕީއާރްސީން ރަށުގެ އަގު 2 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ކުޑަ ކުރެއްވީ ޔާމީނު އަދީބު ގާތުގައި ވިދާޅުވެގެން
 
ޒިޔަތު ވަނީ ރަށްތައް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ކިޔާދެއްވާފައި

ފެލިދެއަތޮޅު އާރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގި މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން, މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޝްވަތު ނެންގެވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާއެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ހެކިބަސް ދެއްވަމުން އަބްދުﷲ ޒިޔަތު ވަނީ ރަށްތައް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ކިޔާދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ، އާރަށުގެ މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން ޔޫސުފް ނައީމް އޭނާއާ "ކޮމިއުނިކޭޓް" ކުރާނެކަމަށް އަހުމަދު އަދީބު އޭނާ ގާތުގައި ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. އެއީ ރައީސް ޔާމީނު ދަންނަވައިގެންކަމަށް އަދީބު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުގެ މަތިން އެރަށުގެ އަގަކީ (އިކުއިޒިޝަން ކޯސްޓަކީ) 5 މިލިއަން ޑޮލަރުކަމަށް ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް، ފަހުން ރައީސް ޔާމީނު އަދީބަށް ގުޅުއްވައި، އެ އަގު ކުޑަ ކުރުމަށް ދެންނެވުމުން، އެމްއެމްޕީއާރްސީން އެ އަގު 2 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ކުޑަ ކުރެއްވިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތަށް އަގު ކުޑަ ކުރައްވަން ޖެހުނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ އެންގެވުމުގެ މަތިންކަމަށް އަދީބު ވަނީ ޒިޔަތު ގާތުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދީބު އަނގަބަހުން އަޅުގަނޑު ގާތު ބުނީ، ރައީސް ޔާމީނު ދަންނަވައިގެންނޭ (އަގު ކުޑަ ކުރަނީ)
އަބްދުﷲ ޒިޔަތު

ޔޫސުފް ނައީމްގެ ޓޫޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިގެން ދިޔައީ 9 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އަދީބުގެ އިތުރުން، ޔޫސުފް ނައިމާއި، އިޓަލީގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކާއި އަދިވެސް އިތުރު ބަޔަކު ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

އެ ރަށުގެ މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީނަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިލެއްވިކަމަށް އެ ދުވަހު ޔޫސުފް ނައީމް ވިދާޅުވިކަމަށްވެސް ޒިޔަތު ހެކިބަސް ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީނު ހުންނަވާނީ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގެންކަމަށް ޔޫސުފް ނައީމް ވަނީ އަދީބާއި ޒިޔަތު ގާތުގައި ބުނެފައެވެ.

އެ ރަށް ދޫކުރުމުގައި ކުންފުންޏަކީ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ކުންފުންޏެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބަލާފައި ނުވާނެކަމަށްވެސް ޒިޔަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ، މި ހެކިބަހާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން އޭނާއަށް އެއްވެސް ލުއެއް ދީފައި ނުވާކަމަށާއި، މިހާރުވެސް އޭނާ ގެންދަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ޙުކުން ތަންފީޒު ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ، އޭނާއާ ދައުލަތާމެދު އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކުރި ފަހުން ކަމަށެވެ.

ޒިޔަތުގެ މައްޗަށް އޭރު ހިޔާނާތުގެ 32 ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، އެއީ މުޅިންވެސް، އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްތަކާއި، ފަޅުތައް ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުށްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހިންގާފައިވާ ހިޔާނާތެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ 1،000،000 ޑޮލަރުން މަތީގެ އަދަދުތަކުން ހިޔާނާތް ހިންގާފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ. އެ ދައުވާތައް ސާބިތުވެ އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
13%
13%
25%
25%
ކޮމެންޓް
7 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 12:34
އިއްބެ
ޔާމީނުގެ ވަގުކަން އޭނާގެ ދެލޮލާ މޫނުމަތި ހެކި ދެއެވެ. ނިކަން ބަލާބަލަ ވަގުވައްތަރު ޖަހާނެ. ނާމާން ނުލަފާ ޖައްބާރު ވައްތަރު ހުންނާނެ