ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 18:14
ޢަލީ ޙުސައިން
ޢަލީ ޙުސައިން
މަޖިލިސް
ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން
ގާނޫނަށް މާގިނައިން އިސްލާހު ގެންނާތީ ޢަލީ ޙުސައިންގެ ކަންބޮޑުވުން
 
ގާނޫނު ފާސްކުރާތާ 2 މަސް ނުވަނީސް އިސްލާހު ހުށަހަޅާ

ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް، ގާތްގާތުގައި އިސްލާހުތައް ގެންނާތީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވީ ޔޫޓިލިޓީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޗް ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އޭނާ ވަނީ، ގާނޫނުތައް ފާސްކުރުމަށްފަހު ގާނޫނެއްގެ ސިފަ ގެއްލޭވަރަށް އެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަމުންދާކަމަށާއި، ގާތްގާތުގައި ގާނޫނުތަކަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތައް ގެނައުމަކީ އޮޅުންއަރާކަމެއް ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ގާނޫނު ފާސްކުރާތާ 2 މަސް ނުވަނީސް އިސްލާހު ހުށަހަޅާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވަނީ އެކަމަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގާނޫނުތަކަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތައް ގިނަވުމުން، ބަންޑާރަނައިބާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށްވެސް ދަތިފުޅުވާކަމަށްވެސް ޢަލީ ޙުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ގްރީންޓެކްސް ނެގުން ފަސްކުރަން ޖެހުނީ، ގާތްގާތުގައި އިސްލާހުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުންކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ޢަލީ ޙުސައިން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ޓުއަރިޒަމް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަކާގުޅިގެން، ގްރީން ޓެކްސް ނެގުން ފަސްކުރަންޖެހިފައި ވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވަމުންނެވެ. ޓުއަރިޒަމް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި، ގްރީން ޓެކްސް ނަގަންފަށާ ތާރީޚުގެ ގޮތުގައި 1 ޖެނުއަރީ 2023 އޮތުމާއެކު، އެ މައްސަލައިގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރުމުން، އެކަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އެކަމާގުޅިގެން ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް