ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 22:47
މި ޚިދުމަތް 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ން ފެށިގެން ލިބޭނެ
މި ޚިދުމަތް 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ން ފެށިގެން ލިބޭނެ
ދިރާގު
ޑޭޓާ ރޯލްއޯވަރ
ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި އަމިއްލަ މަންތުލީ ޕްލޭންތަކުގެ ބާކީވާ ޑޭޓާ އަނެއް މަހަށް
 
ރޯލްއޯވަރ ކުރެވޭ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރެވޭނީ 1 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި އަމިއްލަ މަންތުލީ ޕްލޭންތަކަށް 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ން ފެށިގެން ޑޭޓާ ރޯލްއޯވަރ ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

ޑޭޓާ ރޯލްއޯވަރ ތައާރަފުކުރުމާއެކު، އޯގަސްޓު މަސް ނިމިގެންދިޔައިރު ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި އަމިއްލަ މަންތުލީ ޕްލޭންތަކަށް ސަބްސްކްރައިބް ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންގެ ޕެކޭޖުގައި ބޭނުންނުކޮށް ހުރި ކޯ ޑޭޓާ އެލަވަންސެއް ވާނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ އެލަވަންސާއެކު ހިމަނާފައެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް، އެމަހެއްގައި ބޭނުން ނުކުރެވި ހުންނަ އިތުރު އެލަވަންސް، ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ އެލަވެންސާއެކު ހިމެނިގެންދާނެއެވެ.

މި ރޯލްއޯވަރ ކުރެވޭ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރެވޭނީ 1 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މިއީ ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި އަމިއްލަ މަންތުލީ ޕްލޭންތަކަށް ސަބްސްކްރައިބްކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ޚަރަދަކާނުލައި އިތުރު ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްލުމަށް ލިބިގެންދާ ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ.

މި ޚިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފައިވަނީ ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށްދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ނުވަތަ ދިރާގު އަމިއްލަ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޚިދުމަތަށް އެޕްލައިކޮށްގެން، ހިލޭ ދަތުރެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ނަސީބުވެރި ކަސްޓަމަރަކަށް އަބޫދާބީ، ދުބާއީ އަދި އިސްތަންބޫލަށް ދެ މީހަކަށް ހިލޭ ދަތުރެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިދަތުރުގައި، ހިލޭ ދެކޮޅު ޓިކެޓާއި އެކޮމޮޑޭޝަންގެ އިތުރުން، ޑުބާއީއާއި އިސްތަންބޫލްގެ ދެ ޓުއަރއެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 1000 ޑޮލަރުގެ ޝޮޕިން އެލަވަންސެއްވެސް ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. ދިރާގުގެ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި އަމިއްލަ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ނުވަތަ ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭންތަކަށް އެޕްލައިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޑިޕޮސިޓެއް ބަހައްޓާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

މިއީ ދިރާގުގެ ތަފާތު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭންތަކަށް ބަދަލުކޮށްލުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި ދިރާގު އަމިއްލަ ޕޯސްޓްޕެއިޑްގެ ތަފާތު، ޕެކޭޖުތަކާއެކު ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް، ބޭނުންވާ އަގެއްގައި، ތަފާތު ވޮއިސް އަދި ޑޭޓާ އެލަވަންސްތައް ޚިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް