ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 15:05
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
އިމްތިހާނަކާ ނުލާ ލައިސަންސް ދިނުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ސަނަދު ހާސިލްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އިމްތިހާނަކާ ނުލާ ލައިސަންސް ދެނީ
 
ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސެންސް ލިބޭނެ

ޤައުމީ ސަނަދު ހާސިލް ކުރާފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާޙީމް ޙަސަންއެވެ. އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު ނަހުލާ އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމާއި ގުޅިގެން އިތުރު އިމްތިހާނަކާ ނުލާ، ޓްރާންސްޕޯޓް ދާއިރާގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement

އަދި މިއާއެކު މިހާރު އެމްއެންއެސްޑީއޭ އިން އެކުލައިލާފައިވާ ޓްރާންސްޕޯޓް ދާއިރާގެ ނޭޝަނަލް ކޮމްޕީޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ނިންމުމުން އިތުރު އިމްތިހާނަކާ ނުލާ އެދާއިރާއަކުން ލައިސަންސް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. މި

މިހާރު އެމްއެންއެސްޑީއޭ އިން އެކުލައިލާފައިވާ ޓްރާންސްޕޯޓް ދާއިރާގެ ނޭޝަނަލް ކޮމްޕީޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑްތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު އިމްތިހާނަކާ ނުލާ ލައިސަންސް ލިބިގެންދާނީ ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ހެވީ ވެހިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް، ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 ން ބަސް އޮޕަރޭޝަންސް އަދި ނޭޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 ން ބޯޓް އޮޕަރޭޝަންސް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް