ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 20:00
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރޮއިޓާސް
ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ އެންމެ ފަހު ލީޑަރު ގޮރްބަޗޯވް
ގޮރްބަޗޯވްގެ ޖަނާޒާ ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ބޭއްވުމާ ޕުޓިން ދެކޮޅުހައްދަވައިފި
 
ގޮރްބަޗޯވްގެ ޖަނާޒާ ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ނުބޭއްވުނުނަމަވެސް އެމަނިކުފާނަށް އަސްކަރީ ގާރޑް އޮފް އޮނަރ އެރުވޭނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
 
ޕުޓިންގެ މަސައްކަތްޕުޅު ހުރިގޮތުން، ހޮނިހިރު ދުވަހު ގޮރްބަޗޯވްގެ ޖަނާޒާގައި އެމަނިކުފާނަށް ބައިވެރިވަޑައިނުގެންނެވޭނެ ކަމަށް ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވި
 
ގޮރްބަޗޯވްގެ ޖަނާޒާ އޮންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މޮސްކޯގެ ހޯލް އޮފް ކޮލަމްންސްގައި

ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ އެންމެ ފަހު ލީޑަރު މީޚާއިލް ސެރްގެއިވިޗް ގޮރްބަޗޯވްގެ ޖަނާޒާ ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ބޭއްވުމާ، ރަޝިއާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ދެކޮޅުހައްދަވައިފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ޕުޓިން ވަނީ ގޮރްބަޗޯވްގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެއެވެ.

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް މިނިވަންކަން ހޯއްދަވައިދެއްވައި، އެގައުމުތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅާ ގުޅިގެން ސަބަބުން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ގޮރްބަޗޯވްއަކީ މަޝްހޫރު ބޭފުޅެއް ނަމަވެސް، ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަން ނިމުމަކަށް އައުމުގެ ޒިންމާ ގޮރްބަޗޯވް ނަންގަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ދެކޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ރަޝިއާގައި މިވަގުތުވެސް އެބަތިއްބެވެ.

ރަޝިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބޮރިސް ޔެލްސިން އަވަހާރަވުމުން އެމަނިކުފާގެ ޖަނާޒާ ވަނީ ރަސްމީ އިއްޒަތުގަައި ބާއްވާފައެވެ. އަދި އެކަމުގެ ހިތާމާގައި ޕުޓިން ވަނީ ގައުމީ ހިތާމައިގެ ދުވަހެއްވެސް އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ.

މިފަދަ ގޮތަކަށް ގޮރްބަޗޯވްގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެމަނިކުފާނުގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރާނެކަމަށް ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާނު ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޕެސްކޮވް ވަނީ ޕުޓިންގެ މަސައްކަތްޕުޅު ހުރިގޮތުން، ހޮނިހިރު ދުވަހު މޮސްކޯގެ ހޯލް އޮފް ކޮލަމްންސްގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަނާޒާގައި އެމަނިކުފާނަށް ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގެންނެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގޮރްބަޗޯވްގެ ހަށިކޮޅަށް ޕުޓިން ޒިޔާރަތްކުރައްވާ މަންޒަރުދައްކައިދޭ ވީޑިއޯއެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ އާންމުވެފައެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕުޓިން ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވޭނެތީ ކަމަށް ޕެސްކޮވް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަސްމީ އިއްޒަތުގެ ޖަނާޒާއެއް ނުބޭއްވުނުނަމަވެސް، އެމަނިކުފާނަށް އަސްކަރީ ގާރޑް އޮފް ހޮނަރ އެރުވޭނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ގޮރްބަޗޯވް އަވަހާރަވެފައިވަނީ އުމުރުފުޅުން 91 އަހަރުފުޅުގައެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ ލޭއޮހޮރުވުމަކަށް ނުގޮސް ފިނި ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެންނެވި، އެހެންނަމަވެސް ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަން ނިމުމަކަށް އައުން ނުހުއްޓުވުނު ލީޑަރެވެ.

ދެ ވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައަށްފަހު ޔޫރަޕަށް އައިސްފައިވާ ބައިބައިވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ދެ ޖަރުމަނު ގުޅާލުމުގައި ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ގޮރްބަޗޯވް ވަނީ، އެމެރިކާއާއެކު ހަތިޔާރު މަދުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ގައުމުގެ ކަންކަމުގައި ގެންގުޅުއްވި ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ ބާރު ދަށްވެ، ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ ވެރިކަމަށް ނިމުމެއް ގެނައުމަށް މަޖުބޫރުވިއެވެ.

މިކަންތައް ޕުޓިން ސިފަކުރައްވާފައި ވަނީ 20 ވަނަ ގަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު ޖިއޯޕޮލިޓިކަލް ކާރިސާގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
0%
0%
50%
0%
25%
ކޮމެންޓް