ކ. މާލެ
|
28 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 12:15
މ.ވޭވަށު ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
މ.ވޭވަށު ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އެމްޓީސީސީ
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ
ތަރައްގީގެ މަގުގައި ރާއްޖެ މެރަތަންޖަހަން ޖެހޭ، އެކަން ކުރެވޭނީ މި ސަރުކާރާއި އެކުގައި: އަސްލަމް
 
ކޮވިޑް-19 މެނޭޖުކުރުމުގައި ރައީސް ދެއްކެވީ ރަނގަޅު ނަމޫނާ އެއް: އަސްލަމް
 
އަމާޒަކީ އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއާ ހިސާބަށް ދާއިރު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭނެ އެއްވެސް ރަށެއް ނޯންނާނެކަން ޔަޤީންކުރުން : އަސްލަމް
 
ރައީސް ޞާލިހު މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި، ތަރައްޤީކުރެވޭނީ ރައީސްއާ އެކު: އަސްލަމް

ތަރައްގީގެ މަގުގައި ރާއްޖެ މެރަތަންޖަހަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރެވޭނީ މި ސަރުކާރާއި އެކުގައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

މ. ވޭވަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވަނީ ތަރައްޤީގެ މަގުން ރާއްޖެ ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަދިވެސް އެބަ ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެކަންކަން ކުރެވޭނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމާއި އެކުގައި ކަމަށާއި ސަބަބަކީ އެމަނިކުފާނަކީ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށްވުން ކަަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް ޞާލިހު އަކީ ވަޒީރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ދެއްވާ ވެރިއެއް ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ވަކި ހިސާބަކަށް މީހުން ޖަމާވާ ގޮތަށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއް ތަރައްޤީކުރަން ރައީސް އިސްކަންދެއްވާކަން އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކު ކުރަން ބޭނުން ކަމެއް ކުރަން ފުރުސަތު ދެއްވާފައި އޮންނަނީ. ނުވީމަ އެ ވިދާޅުވާން ޖެހޭ އެއްޗެއް ވިދާޅުވޭ. އެ ލީޑަރޝިޕްވެސް އެބަ ހުރި. މި ކަންކަމަކީ އާއްމުކޮށް ފެންނާނެ ކަންކަމެއް ނޫން
މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުކުރުމުގައި ރައީސްދެއްކެވީ ރަނގަޅު ލީޑަރޝިޕެއްކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ އަސްލަމް ވަނީ ރައީސް އަށް ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ. އަސްލަމް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްްޤީއަށް އެޅިފައިވާ ހުރަސްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ މަރުކަޒީކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރޭގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސް އެޅުނު ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަކީ ގިނަ ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަމާޒަކީ އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއާ ހިސާބަށް ދާއިރު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭނެ އެއްވެސް ރަށެއް ނޯންނަކަން ޔަޤީންކުރުން ކަމަށް އަސްލަމް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެ މަސައްކަތަށް ވެސް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ކޮވިޑް-19އިގެ ބަލިމަޑުކަން ދިގުލައިގެން ދިއުންކަމަށް ވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް