ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 21:34
ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ
ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ
ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް
ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ
ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބާއްވަނީ
 
އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އޮކްޓޯބަރ 27ން 29ށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި

ދެ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން 2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ ބޭއްވޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. އިވެންޓް އިންތިޒާމު ކުރާ ހައިރައިޒު ކުންފުނިން ބުނީ މިއަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އޮކްޓޯބަރ 27ން 29ށް ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކަމަށެވެ.

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އަކީ ޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެމަންޒިލްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ އެކްސްޕޯއެކެވެ. އެގޮތުން މިއެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި އެއަރލައިން އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ ޓްރެވަލް އިންޑަސްޓްރީގައި އުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ އެއާރލައިންސް، ރިސޯޓް، ގެސްޓްހައުސް، ޓްރެވަލް އެޖެންސީތައް އަދި ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންގެ ސްޓޯލްތައް ހިމެނޭނެއެވެ. އެކްސްޕޯގެ ކޮންމެ ސްޓޯލަކުންވެސް އެ ސްޓޯލަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެކްސްޕޯގައި 50 އަށް ވުރެ ގިނަ އެގްޒިބިޓަރުން ބައިވެރިވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕިރަމިޑް، ސިންގަޕޯ އެއަރލައިންސް، ސަނީ އެންޓަރޕްރައިޒަސް، ޔޫރޯ މާކެޓިންގ، މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ އިތުރުން ރެޑް ބޮކްސް އެވެ. ހައިރައިޒުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ބާއްވާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް