ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 23:05
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ރިޕޯޓް ކުރި މަންކީޕޮކްސް ބަލީގެ ކޭސްތަކަށް ބަލާއިރު 34 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ކުރަނީ އެމެރިކާއިން
މަންކީޕޮކްސް
މަންކީޕޮކްސްގެ ކޭސްތައް ރިޕޯޓްކުރާ މިންވަރު ދަށަށް: އެކަމަކު ވެކްސިން ހީނަރުވެއްޖެ!
 
މަންކީޕޮކްސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުން ކުރާ ވެކްސިން ލިބުންވެސް މިހާރު ވަނީ ދަތިވެފައި
 
މަންކީޕޮކްސްގެ ކޭސްތައް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މި ފަހުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވަނީ އެމެރިކާއިން
 
މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން 96 ޤައުމަކުން މަންކީޕޮކްސް 41000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ރެކޯޑް ކޮށްފައިވޭ

މަހެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން އުފުލެމުންދިޔަ ކޭސް ނަމްބަރުތަކަށް މަޑު ޖެހުން އައިސް، ނިމިދިޔަ ހަފުތާގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ރިޕޯޓްކުރި މަންކީޕޮކްސް ބަލީގެ ކޭސްތަކުގެ ނިސްބަތް، 21 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައި ވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފިއެވެ. 

މަންކީޕޮކްސްއަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި އުފެދިފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ދަރަޖައިގެ ބަލިމަޑުކަމެއް ކަމުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކަނޑައެޅީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން 96 ޤައުމަކުން މަންކީޕޮކްސް 41000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ރެކޯޑް ކޮށްފައި ވާ އިރު، އެ ބަލީގައި 12 މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައި ވާ ކަމަށް ރޮއިޓަރޒްއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މަންކީޕޮކްސްގެ ކޭސްތައް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މި ފަހުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވަނީ އެމެރިކާއިންނެވެ. 

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އެންމެ ފަހުން އާންމު ކޮށްފައިވާ އެޕޮޑެމިއޮލޮޖިކަލް ރިޕޯޓްގައި ބުނާ ގޮތުން، ކޭސް ނަމްބަރު ދަށްވުމަކީ، ވިލާތު ސަރަހައްދުގައި ފެތުރެމުންދިޔަ ބަލިމަޑުކަމަށް ލުޔެއް ލިބުން ކަމުގައި ވެދާނެ ކަމަށެވެ. 

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ހަފުތާ ތެރެއަށް ބަލާއިރު ކޭސް ނަމްބަރު އިތުރުވި 24 އަކަށް ޤައުމުވެސް އެބަ ވެއެވެ. ކޭސް ނަމްބަރު އެންމެ ބޮޑަށް އިތުރުވި ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ އެމެރިކާއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ރިޕޯޓް ކުރި މަންކީޕޮކްސް ބަލީގެ ކޭސްތަކަށް ބަލާއިރު 34 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ކުރަނީ އެމެރިކާއިންނެވެ.

އާންމު ސިއްހަތުގެ ދާއިރާއިން އަޅަން ފެށި ފިޔަވަޅުތަކާއި، ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކަށް ގެނައި ބަދަލުގެ އިތުރުން ވެކްސިންގެ އެހީގައި، ވިލާތުގައި ބަލިމަޑުކަން ފެތުރޭ މިންވަރު މަޑުޖެހެމުން ދާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް އެބަ ފެނޭ. އެކަމަކު، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ލެޓިން އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގަ، އާންމު ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަ ވެގެން ނޫނީ އާންމު ސިއްހަތުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެޅިފައި ނެތުމާއި ވެކްސިން ހީނަރުވުމާއެކު، ވައި ހުރީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ހުޅުގަނޑާ ދިމާއަށް.
ޑރ ޓެޑްރޯޒް އެޑަނޮމް ގެބްރިޔޭސޫސް؛ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގައި ހަލުވި ދުވެލީގައި ބަލި ފެތުރެމުން ދާ އިރު، މިދިޔަ މަހު ރިޕޯޓް ކުރި ކޭސްތަކުގެ 60 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ކޮށްފައި ވަނީވެސް އެ ސަރަހައްދުންނެވެ. 

މަންކީޕޮކްސްއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުން ކުރާ ވެކްސިން ލިބުންވެސް މިހާރު ވަނީ ދަތިވެފައެވެ. އެމެރިކާއަށް އެ ތަކުލީފު އުފުލަން ޖެހިފައި ވާ އިރު، ލިބެން ހުރި ވަސީލަތްތަކެއްގެ ބޭނުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކުރުމަށްޓަކާ އެމެރިކާއިން މިވަގުތު ދެމުން ދަނީ ކުޑަ ޑޯޒްއެއް ކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. މަންކީޕޮކްސްއަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ވެކްސިންތަކުގެ ތެރެއިން ރެގިއުލޭޓަރުން ރުހުން ދީފައި ވާ ހަމައެކަނި ވެކްސިނަކީ ބަވޭރިއަން ނޯޑިކުން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިނަކަށް ވާއިރު، ކުޑަ ޑޯޒްއެއް ދިނުމުގެ ސަލާމަތްތެރިކަމާ މެދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. 

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދަނީ ލިބެން ހުރި ވެކްސިންތައް ބަލާ، ކުޑަ ޑޯޒް ދިނުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ގާތުން ބަލަމުންނެވެ. އަދި ކުޑަ ޑޯޒްއެއް ދިނުމުގެ އަސަރުތައް ވަޒަންކޮށް، އެކަމާ ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް، ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމަކުން، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބައްދަލު ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ.

"ވެކްސިންގެ ކަންކަން ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ވިލަރެސް ކުރަމުން މިދަނީ. ކަށިވިދުރިއާއި މަންކީޕޮކްސް ވެކްސިންގެ އެއްގޮތް ކަންކަމަށް ބާރުދޭ ހެކިތައް ވަޒަން ކުރަމުން މިދަނީ. އަދި ކުޑަ ޑޯޒްއެއްގެ ސަބަބުން ދެން ކަން ވެގެންދާ ގޮތެއްވެސް ބަލަމުން މިދަނީ. އަހަރަމެންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް އޮފް އެކްސްޕަރޓް ނުވަތަ ސޭޖްއިން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބައްދަލު ކުރާނެ، މި ހެކިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން.
ކޭޓް އޯބްރައަން؛ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިމިއުނައިޒޭޝަން ޑައިރެކްޓަރ

ބަލިން ދިފާއުވާން ހަމަ އެކަނި ވެކްސިން ޖަހައިގެން ހުއްޓުވޭނެ ބަލިމަޑުކަމެއް ނޫންކަމަށާ، ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވަކިވަކި ފަރުދުން އަމަލީ ގޮތުންވެސް ފިޔަވަޅުތަކެއްއަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވިލާތަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަރަހައްދީޑައިރެކްޓަރު  ޑރ ހާންސް ހެންރީ ޕީ ކްލޫގެ މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިތުރު އެހެން ބައްޔެއް ތަހައްމަލު ނުކުރާނަމަ މަންކީޕޮކްސްއަކީ ފުރާނައަށް ނުރައްކާބައްޔެއް ނޫން ކަމަށާ، މި ބަލި ޖެހޭ މީހުންނާ މެދުތަފާތު ކުރުންތައް ނުގެންގުޅުމަށްޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ދަނީ ބާރު އަޅަމުންނެވެ. ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، ދުނިޔޭގެ އެކިމަންޒިލްތަކުން މިހާތަނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކޭސްތަކުގެ އިންތިހާ ބޮޑު ޕަސެންޓެއްހިއްސާ ކުރަނީ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ފިރިހެނުން ކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އެފްރިކާ ސަރަހައްދުން ރިޕޯޓް ކުރަމުން ދިޔަ މަންކީޕޮކްސް ބަލި، ދުނިޔޭގެއެކި ހިސާބުތަކުން ފެނިގެން ރިޕޯޓް ކުރަން ފެށީ މެއި 2022 ގެ ފަހުކޮޅު، އިނގިރޭސިވިލާތުން އެފަދަ ރިޕޯޓެއް ކުރި ހިސާބުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް