ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 07:17
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
އަލްޖަޒީރާ
އެމެރިކާގެ އެހީ ޔޫކްރެއިނަށް
ޔޫކްރެއިންގެ މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އެ ޤައުމަށް 3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭން އެމެރިކާއިން ނިންމައިފި
 
އައު ޕެކޭޖުގެ ދަށުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އަހަރުތަކެއް ނަގާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި
 
ބައިޑެންގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް 13.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައި

ޔޫކްރެއިންގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އެ ޤައުމަށް އިތުރު 3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭން ނިންމާފައިވާކަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ އޮފީހުން މިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން މި 3 ބިލިއަން ޑޮލަރަކީ ސެކިއުރިޓީ އެސިސްޓެންސްގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމެކެވެ. މިއީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާ ދޭން ފެށި ފަހުން ވޮޝިންގޓަން އިން ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު އެހީގެ ޕެކޭޖު ކަމަށް ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.

އެ ނޫހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަން އެމެރިކާއިން އިއުލާން ކުރީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޔޫކްރެއިނުގެ އިތުރު ސަރަހައްދުތަކަކަށް ރަޝިއާއިން ހަމަލާދޭން ނިންމާފައިވާކަން އެ ޤައުމަށް އެނގިފައިވާތީއެވެ. ނަމަވެސް މި އެހީ ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނަގާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އައު ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ހަތިޔާރު ހޯދުމަށް ފަންޑު ހޯދަނީ ޔޫކްރެއިން ސެކިއުރިޓީ އެސިސްޓެންސް އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދަށުންނެވެ. މިއީ ބައިޑެންގެ ސަރުކާރަށް ހަތިޔާރު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ހަތިޔާރު ގަނެވޭ ގޮތަށް ކޮންގްރެސް އިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަންޑެކެވެ. އެހެންވެ، ހުރިހާ ޕްރޮސެސްއަކަށް ގިނަ ވަގުތު ނަގާނެއެވެ.

މި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އަވަސްމިން ބަރޯސާވެފައިވަނީ މިހާރު ހަތިޔާރު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުގައި ހަތިޔާރު ހުރި ވަރަށާއި ކެޕޭސިޓީއަށް ކަމަށް ރޮއިޓަރސްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ފޯ ޕޮލިސީގެ އަންޑަރ ސެކެޓްރީ ކޮލިންއާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް ގައި ބުނެފައިވަނީ މި އެހީގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ހަތިޔާރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ގެންދިއުމަށް ދެތިން އަހަރު ނަގާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމައަށް އެހީވުމުގެ ބޭނުމުގައި ދޭ އެހީއެއް ނޫން ކަމަށާއި މި ހަތިޔާރުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ޔޫކްރެއިނަށް ދޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ހަމަލާތަކުން އެ ޤައުމު ރައްކާތެރި ކުރުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އައު ޕެކޭޖުގައި ހިމެނޭ ހަތިޔާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ސާފޭސް ޓު އެއަރ މިސައިލް ސިސްޓަމްތަކާއި ކައުންޓަރ އަރޓިލެރީ ރާޑަރުތަކާއި ޕޫމާ ޑްރޯން އާއި ކައުންޓަރ ޑްރޯން ސިސްޓަމްތައް ކަމަށްވާ "ވެމްޕަޔަރ" ތައް ހިމެނެއެވެ. ވެމްޕަޔަރ އަކީ ކުދި މިސައިލްތައް ޑްރޯންގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވާލާ ސިސްޓަމެކެވެ.

އެމެރިކާގެ ވެރިކަމާއި ބައިޑެން ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ސެކިއުރިޓީ އެސިސްޓެންސްގެ ގޮތުގައި 13.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް