ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 13:59
ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ
ޕޮލިސް
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހިނގާ ކޮންމެ ކުށެއްގެ ފަހަތުގައި އޮތީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ: މިނިސްޓަރު
ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހިނގާ ކޮންމެ ކުށެއްގެ ފަހަތުގައި އޮތީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
ޑްރަގްގެ ވަބާއަކީ ރާއްޖޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް ބައިޤަރުނެއްހާ ދުވަސްވީ ބޮޑު މައްސަލައެއް

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހިނގާ ކޮންމެ ކުށެއްގެ ފަހަތުގައި އޮތީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނ.ކުޑަފަރި ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގަައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދާ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ރައްޔިތުންނާ ގާތުން, ރައްޔިތުންނާ އެކީގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުންކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި, ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ އާއިލާތަކެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާއި, ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ފުލުހުންގެ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތް ލިބިދިނުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާކަމެއްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެކަމަކު އެމަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ގެންދިއުމަކީ ބުރަ, ގޮންޖެހުންބޮޑު, ދަތިކަމެއްކަންވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަވަށްޓެރި ފުލުހުންގެ ފަލްސަފާއަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތާރީޚާއި, ޘަޤާފަތާއި, ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމަށް ބަލާއިރު އެކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިގައި އަހުލާޤާއި ރީތި ސިފަތައް, މާތްވަންތަކަން އުފެއްދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނާއި, އަޅުގަނޑުމެންގެ ޘަޤާފަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަސްކޮށްދޭ ކަމެއްކަމަށާއި, އެކަން އެގޮތުގައި ދެމިގެން ދިއުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަޖެހުމާއި އުފާފާގަތިކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ ހުޅުވިފައިވާ ދުނިޔޭގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާއިރު އެކިފަހަރުމަތިން އެކިގޮތްގޮތަށް އަންނަ އޮއިވަރުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އޮތް ބައެއް ކަންކަން އެންމެ ރަނގަޅުނޫން ގޮތުގައި ހުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފުލުހުން ތިބެގެން މިކަންކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭކަންވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކުށުގެ ވެށީގެ ހާލަތަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހިނގާ ކޮންމެ ކުށެއްގެ ފަހަތުގައި އޮތީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަކަމަށެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް ބައިޤަރުނެއްހާ ދުވަސްވީ ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމަށާއި, މިކަމުން އަރައިގަތުން އެއީ މުޅި މުޖުތަމައު ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގައި ސަރުކާރުން ބޮޑަތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި, އޭގެ ނަތީޖާ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތީގެ އަދަދުންވެސް ހާމަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާރުވެސް އިތުރު މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް
19 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 06:56
ހަނިމާދޫ ހަސަން
ދެން މަނިކުފާނު ކީއްތޯ ކުރައްވާ ނީ؟