ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 11:48
ޑރ ޓެޑްރޯޒް ވަނީ، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އުފެދޭ ކުއްލި ނުރައްކާތަކުގެ ހާލަތުގައި ދޮން މީހުންނާއި ކަޅު މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް، އެއްވަރުގެ ސަމާލުކަމެއް ދެވޭތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައި
އިތިއޮޕިއާގެ ތިގްރޭ ސަރަހައްދުގެ އިންސާނީ ކާރިސާ
އިތިއޮޕިއާ ކާރިސާއަށް ސަމާލުކަން ނުލިބެނީ ހަމުގެ ކުލައިގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވެދާނެ: ޑރ ޓެޑްރޯޒް
 
ތިގްރޭ ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައި ވާ ކާރިސާއަކީ ދުނިޔޭގައި އުފެދިފައި ވާ އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު އިންސާނީ ކާރިސާ
 
6 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ތިބީ ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްތައްވެސް ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި
 
200 މިލިއަނެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް އެ ސަރަހައްދުގައި، އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު މިހާރުވެސް ތިބީ ބަނޑަށް
 
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ، މި މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް، އެހީގެ ގޮތުގައި 123.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯޑުމަށް ގޮވާލާފައި

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތިވެފައިވާ އިތިއޮޕިއާގެ ތިގްރޭ ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ކާރިސީ ހާލަތަށް އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަން ލިބެމުން ނުދިއުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން ކަމުގައި ވެދާނެ ކަމަށް، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދި އިތިއޮޕިއާ ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް މީގެ ކުރިން އަދާ ކުރައްވާފައި ވާ ޑރ ޓެޑްރޯޒް އެޑަނޮމް ގެބްރިޔޭސޫސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތިގްރޭ ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައި ވާ ކާރިސާއަކީ ދުނިޔޭގައި އުފެދިފައި ވާ އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު އިންސާނީ ކާރިސާ ކަމަށާ، 6 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ތިބީ ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްތައްވެސް ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ޑރ ޓެޑްރޯޒް ވަނީ، ޔޫކްރައިން މަސްރަހަށް ލިބެމުން ދާ ފަދަ ސަމާލުކަމެއް، އިތިއޮޕިއާއަށް ނުލިބެނީ ކީއްވެތޯ ޖަޒުބާތީ ރޫހެއްގައި ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

އިންސާނީ ކާރިސާގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ދަންނަވަން ޖެހޭނީ، ޔޫކްރައިންއަށް ވުރެ ތިގްރޭގެ ހާލަތު ގޯސް ކަމަށް. މީ ބޮޑުކޮށްލައިގެން ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫން. މީގެ އެތައް މަހެއް ކުރިންވެސް އަހަރެން އެހެން ބުނިން. ސަބަބަކީ، ތިގްރޭ ރައްޔިތުންގެ ގައި ހަމުގެ ކުލަ ކަންނޭނގެ. މިދިޔަ 5 ވަރަކަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަވެސް، ތަރައްޤީ ވެފައިވާ ދުނިޔޭގެ ޤައުމެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކު، ތިގްރޭގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވާތީ އަޑެއް ނީވޭ. އެއީ ކީއްވެ؟ ސަބަބު އެބަ އެނގޭ ކަންނޭނގެ.
ޑރ ޓެޑްރޯޒް އެޑަނޮމް ގެބްރިޔޭސޫސް؛ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ވާޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޑރ ޓެޑްރޯޒް ވިދާޅުވީ، އެކަމުގެ ސަބަބަކީ، ގައި ހަމުގެ ކުލައަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ. މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައިވެސް ޑރ ޓެޑްރޯޒް ވަނީ، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އުފެދޭ ކުއްލި ނުރައްކާތަކުގެ ހާލަތުގައި ދޮން މީހުންނާއި ކަޅު މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް، އެއްވަރުގެ ސަމާލުކަމެއް ދެވޭތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ހަމައެކަނި ސުވަލަކީ، ދުނިޔެ ހަމަވިސްނުމަށް އައިސް، އިންސާނިއްޔަތުކަން ނަގަހައްޓާފާނެތޯ؟ ދުނިޔޭގެ ކޮންތާނުތޯ 6 މިލިއަން މީހުން، އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން މަޚްރޫމު ކުރެވިފައި އޮތީ؟ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ފައިސާއާ، މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކާ، ކާބޯތަކެއްޗާ، ބޭސްފަރުވާއިން އެކަހެރި ކުރެވިފައި އޮތީ؟ މި ކާރިސާއަކީ، މި ވާހަކަދައްކަމުން ދާ ދަނޑިވަޅުގަ، ދުނިޔޭގައި އުފެދިފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު، އިންސާނީ ކާރިސާ. އަހަރެން ނިސްބަތް ވަނީ ތިގްރޭއަށް. އެކަމަކު، އެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އެހެންވެއެއް ނޫން. އެއީ ޙަޤީޤަތަށް ވީމަ.
ޑރ ޓެޑްރޯޒް އެޑަނޮމް ގެބްރިޔޭސޫސް؛ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އިތިއޮޕިއާގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ތަފާތު އެކި ކަހަލަ އިންސާނީ ކާރިސާތައް ފެންމަތިވަމުން ދާއިރު، ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު މާއްދާތައް ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ މެލްނިއުޓްރިޝަންގެ މައްސަލަވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ، މި މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް، އެހީގެ ގޮތުގައި 123.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯޑުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. 200 މިލިއަނެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް އެ ސަރަހައްދުގައި، އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު މިހާރުވެސް ތިބީ ބަނޑަށެވެ.

އިތިއޮޕިއާގައި ހަނގުރާމައާއި ހަމަނުޖެހުންތައް ދިގުލާ ގޮސްފައި ވާތާ މިހާރު ވަނީ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައެވެ. ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭ އަސްކަރިއްޔާއާއި ދެމެދު ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް ބަދަލު ކުރަމުން ދާ އިރު، އެކި ގޮތް ގޮތުން ޝިކާރަ ވަމުން ދަނީ އާންމު ރައްޔިތުންނެވެ. އިތިއޮޕިއާގެ ތިގްރޭ ސަރަހައްދު ބަނޑަށް ޖެހިފައި ވާ ކަމަށް އދއިންވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް