ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 18:12
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ ވެރިޔާ ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ ވެރިޔާ ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް
ރޮއިޓާސް
ޓެޑްރޯސްގެ ކަންބޮޑުވުން
ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ތިބި ބަލި މީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ވަސީލަތްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ލިބެންޖެހޭ: ޓެޑްރޯސް
 
ނާޞިރު ހޮސްޕިޓަލުން ކަރަންޓު ކެނޑުމުން، ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ފަސް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި

އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ ޣައްޒާގައި ހުރި މަދު ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ތިބި ބަލި މީހުންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ބޭސްފަރުވާގެ ވަސީލަތްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް، އދ.ގެ އިސްވެރިޔާ ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާގެ އިސްވެރިޔާ އާދީއްތަ ދުވަހު ވަނީ، ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޚާން ޔޫނިސްގެ އައްނާޞިރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި، އިސްރާއީލަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.  

ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރިޔޭސުސް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ލިޔުއްވާފައިވާގޮތުގައި، ޣައްޒާގެ ނާޞިރު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުއްޓިފައެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޓީމަކާއި އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ޕާޓްނަރުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް، ބަލި މީހުންނާއި ކްރިޓިކަލް މެޑިކަލް ބޭނުންތައް ދެނެގަތުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނުމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޓީމަށް އިއްޔެއާއި އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ވެސް ޕާޓްނަރުންނާއެކު ތެޔޮ ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮމްޕައުންޑަށް ދިޔަ ނަމަވެސް، ބަލި މީހުންގެ ހާލަތާއި ކްރިޓިކަލް މެޑިކަލް ބޭނުންތައް ދެނެގަތުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވޭ.
ޓެޑްރޮސް

ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވިގޮތުގައި، 200އެއްހާ ބަލި މީހުން އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެބަތިއްބެވެ. އަދި މެޑިކަލް ރެފަރަލްއަކީ ކޮންމެ ޕޭޝަންޓެއްގެ ވެސް ޙައްޤެއް ކަމަށާއި، ލަސްވުމުގެ އަގު ދައްކަންޖެހޭނީ ބަލިމީހުންގެ ފުރާނައިން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް އޭނާ އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ހުކުރު ދުވަހު ބުނީ، އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެ ތަނަށް ވަދެ ކަރަންޓު ކެނޑުމުން، ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ފަސް މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެ، އެތެރޭގައި ތިބި އެންމެން ހުސްކޮށް، ފުރާނައަށްޓަކައި ފިލަން މަޖުބޫރުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ސީރިއަސް ހާލަތުގައި ތިބި ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ކުޑަ މެޑިކަލް ޓީމެއް އެތެރޭގައި މަޑުކުރިއިރު، އެ އެންމެން ވެސް ތިބީ އަސާސީ ބޭނުންތައް ނެތުމުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެއް އިމާރާތެއްގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޚާން ޔޫނިސްއަށް ވަނީ އިސްރާއީލުން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީ، އެ ސިޓީގެ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ފިލަން އެ ޝަހަރު ދޫކޮށް ދާން މަޖުބޫރުކުރުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ