ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 19:28
މެރިން އެކްސްޕޯ - އެމްޓީސީސީގެ ސްޓޯލް
މެރިން އެކްސްޕޯ - އެމްޓީސީސީގެ ސްޓޯލް
އެމްޓީސީސީ
މެރިން އެކްސްޕޯ
މެރިން އެކްސްޕޯ: އެމްޓީސީސީގެ ސްޓޯލަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް!
 
300ށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިން އެމްޓީސީސީގެ ސްޓޯލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ
 
ޓްރޭޑިންގއާއި އިންޖިނިއަރިންގގެ އިތުރުން، މަރާމާތާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވަނީ ދައްކާލާފައި
 
ސުޒުކީ އަދި ޔަންމާ އިންޖީނާއި ސްޕެއަރޕާޓްސްގެ އިތުރުން، ކާސްޓްރޯލް ލުބްރިކެންޓް ކަހަލަ އެކި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ދައްކާލުމާއި މައުލޫމާތުދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި

މެރިން އެކްސްޕޯގެ އެމްޓިސީސީގެ ސްޓޯލަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާކަމަށާއި، މިހާތަނަށް އަައިއިރު 300ށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިން އެމްޓީސީސީގެ ސްޓޯލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ސީނިއަރ މާކެޓިން އޮފިސަރ އަލީ ޒައިން ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، މި އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން އާއްމުންނަށް އެމްޓީސީސީގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުދިނުމަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންގޮސްފައިވާކަމަށާއި، އެމްޓީސީސީއަށް އާއްމުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިން ނުފެންނަ ޕްރޮޑަކްޓްތައް މި ފަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި ދައްކާލާފައިވާކަމަށާއި، ބޯޓު މާކެޓުގެ އިތުރުން އެޗްއާރާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތުވެސް އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އެކްސްޕޯގައި އެމްޓީސީސީގެ ބައިވެެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެމްޓީސީސީގެ މާކެޓިންގ އޮފިސަރ ޝަމްވީލް މުހައްމަދު ވަނީ، ޓްރޭޑިންގއާއި އިންޖިނިއަރިންގގެ އިތުރުން މަރާމާތާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ދައްކާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން މެނޭޖްމެންޓް އޮފިސަރ މަރިޔަމް ރައްޔާ ވަނީ، މި އެކްސްޕޯގައި އެމްޓީސީސީގެ ކަށަވަރު ޝޯރޫމުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިއްސާކުރަމުންދާކަން ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެމްޓީސީސީން ވިއްކާ ސުޒުކީ އަދި ޔަންމާ އިންޖީނާއި ސްޕެއަރޕާޓްސްގެ އިތުރުން ކާސްޓްރޯލް ލުބްރިކެންޓް ކަހަލަ އެކި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ދައްކާލުމާއި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް