ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 08:14
ގޭމްސްގައި ޓީޓީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެ ހުރި ޝިއުރީ
ގޭމްސްގައި ޓީޓީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެ ހުރި ޝިއުރީ
އެމްއޯސީ
އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް
ސެމީ މެޗަކީ ޓަފް މެޗަކަށްވާނެ، ނަމަވެސް ކުޅޭނީ މޮޅުވާން: ޝިއުރީ
 
މިއީ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ ސެމީ ފައިނަލެއްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާނެ ފުރަތަމަ ފަހަރު

ތުރުކީގެ ކޮންޏާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ)ގެ އަންހެން ސެމީ ފައިނަލަކީ ޓަފް މެޗަކަށްވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މުޅި ޓީމު ކުޅޭނީ މޮޅުވާން ކަމަށް ގޭމްސްގައި ޓީޓީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެހުރި އިބްރާހިމް ޝިއުރީ ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ގޭމްސްގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. ރާއްޖެ ހިމެނުނީ ޖިބޫޓީ، ތުރުކީ، ޔޫގާންޑާއާއެކު އެއް ގްރޫޕެއްގައެވެ. މި ގްރޫޕްގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަަމަ މެޗުގައި ޖިބޫޓީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ އެންމެ ސެޓެއް ވެސް ގެއްލުވާނުލައި، ސީދާ ތިން ގޭމުންނެވެ. ދެ ވަނަ މެޗުގައި ވަރުގަދަ ތުރުކީ އަތުން ތިން ގޭމުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ވަނީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. ރާއްޖެއިން ސެމީގެ ޖާގައެއް ޔަގީންކުރީ ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުގައި ޔޫގާންޑާގެ މައްޗަށް ސީދާ ތިން ގޭމުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްއެއްގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޔޫގާންޑާ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝިއުރީ ބުނީ ލިބުނު ކާމިޔާބީއަށް ޝުކުރު ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޓީޓީ ޓީމުން އަނެއްކާ ވެސް ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ޖެހިލައިފިކަމަށް ޝިއުރީ ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝިއުރީ ބުނީ މި ހޯދައިދެވުނީ ޤައުމަށް ވެސް ރީތި ނަމެެއް ކަމަށާއި، މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ސެމީ މެޗުން މޮޅުވެ ފައިނަލާ ހަމައަށް ދިޔުމަށް ޓީމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ސެމީ ފައިނަލް މެޗާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝިއުރީ ބުނީ، ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނައިގައި ސެމީއަށް ދިޔުމުން، ސެމީގައި ޖެހޭނީ އަނެއް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ޓީމާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ސެމީގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ރީޖަންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޤައުމާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސެމީ މެޗަކީ ވަރަށް ޓަފް މެޗަކަށްވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ މެޗުން މޮޅުވާން ކަމަށެވެ.

މި އެކްސްޕެކްޓު ކުރެވެނީ މި ރީޖަންގައި އެންމެ ވަރުގަދަކޮށް މިއުޅެނީ އިރާންއޭ. އެހެންވީމަ އެ ގްރޫޕުން އެއް ވަނަ އަށް ދާ ޓީމަކާ މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމަ މޯސްޓް ޕްރޮބަބްލީ އިރާންއާ ޖެހޭނީ، އެ މެޗު ވާނީ ހަމަ ވަރަށް ވަރަށް ޓަފް މެޗަކަށް، އެކަމަކު އަހަރަމެން އެހާ ފަސޭހައިން ގިވްއަޕެއް ނުކުރާނަން. ދެވުނު ހަމަ އެންމެ މެކްސިމަމެއް ދޭނަން. ޕޮއިންޓަކަށްފަހު ޕޮއިންޓެއް ހޯދާ، އެހިސާބުން ނުވަންޏާ ސެޓު ވެސް ހޯދައިގެން، މެޗުވެސް ހޯދައިގެން މޮޅުވާން ކުޅޭނީ. އެ އަޒުމުގައި ޓީމް ނިކުންނާނީ.
އިބްރާހިމް ޝިއުރީ / ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޓީޓީ ޓީމުގެ ކޯޗު

ޝިއުރީ އިތުރަށް ބުނީ އުންމީދަކީ ވަރަށް ހައިރާންވާ ކަހަލަ ކުޅުމެއް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ތުރުކީގެ ކުޅުންތެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ދެއްކި ކުޅުމަކީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ކަަމަށާއި، އެއީ އެއްވެސް މީހަކު އުންމީދު ކުރި ވަރުގެ ކުޅުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ ސެމީ މެޗުގައި ވެސް އެފަދަ މޮޅު ކުޅުމެއް ކުޅެގެން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި، އެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފިިރިހެން ޓީމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝިއުރީ ބުނީ ޓީމުން ދެއްކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، ޓީމާމެދު އޭނާ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ޚާއްސަކޮށް އިސްމާއިލް ޝައްފާންގެ ކުޅުން އޭނާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ. ޝިއުރީ ބުނީ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޝައްފާން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކަމަށާއި، އެ ކުޅުމަށް ކްރެޑިޓް ހައްގު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑަބަލްސްގައި ރާއްޖޭގެ މޫސާ މުންސިފާއި ޝައްފާން ދެއްކި ކުޅުން ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޝިއުރީ ބުނީ ބަންގްލަދޭޝް އިން ވެސް ތިބީ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެގެން ވަރަށް ފަސޭހައިން މޮޅުވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގައި ރާއްޖެއިން ދެއްކީ ވަރަށް ހައިރާންވާ ކަހަލަ ކުޅުމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފިރިހެން ޓީމު ބަލިވީ އާދައިގެ ގޮތަކަށޭ ނުބުނެވޭނެ ކަމަށާއި، ޓަފް މެޗެއްގައި ރަނގަޅު ފައިޓެއް ދިން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް