ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 08:18
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުން
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުން
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ރާއްޖެއަށް ބޭރު ޤައުމުތަކުން ދޭ ސްކޮލަރޝިޕްތައް
ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރު ތެރޭގައި އިއުލާންކޮށްގެން ބަލަހައްޓަން އުނދަގޫވާހާ ގިނަ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
 
ތެރަޕިއުޓިކް ދާއިރާއިން 10 ސްކޮލަރޝިޕް ދޭން ވަނީ ނިންމާފައި
 
ރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްތަކުގެ ފަރާތުން ވެސް ހާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހުޅުވާލާނެ
 
މި އޮގަސްޓް މަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ފާއިތުވި 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރި މަސައްކަތުން ރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްްގެ ސްކޮަލަރޝިޕް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީ"ގެ ފަލަސުރުޚީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ އައިމިނަތު އަސްރާ ވިދާޅުވީ މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އެފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ފާއިތުވި 4 އަހަރު ތެރޭގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. ނަތީޖާއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްކޮލަރޝިޕްތައް ލިބުން ކަމަށާއި އެގޮތުން، އިއުލާންކޮށް، ބަލަހައްޓަން އުނދަގޫވާވަރަށް ސްކޮަލަރޝިޕްތައް ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އަސްރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އަސްރާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދިވެހިން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކާއި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ދާއިރާތަކުގެ ފުރުސަތު ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ތެރަޕިއުޓިކް ދާއިރާ ހިމެނޭކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް އެ ދާއިރާގެ 10 ސްކޮލަރޝިޕަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ސަރުކާރުން ދޭ ފުލީ ފަންޑެޑް ސްކޮަލަރޝިޕްތަކެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލްތަކުގެ ފަރާތުން އެ ކޮންސުލްތައް ތިއްބަވާ ޤައުމުތަކުގައި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އަސްރާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްތައް ސްޕޮންސަރ ކުރަނީ އެ ކޮންސުލްތަކުން އަމިއްލައަށް ކަމަށް ވެސް އަސްރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން އަހަރުއަހަރާ ޚިލާފަށް ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރު ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެވުނު. އެގޮތުން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިއުލާންކޮށް އުނދަގޫވާހާ ގިނަ ސްކޮލަރޝިޕްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ، އަދި މިހާރުވެސް ލިބިފައި އެބަހުރި. މިގޮތުން، ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ކޮންސުލްސްތަކުގެ ފަރާތުން އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް ސްޕޮންސަރ ކުރައްވައިގެން އެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ޤައުމެއްގައި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތުތައް މިވަނީ ހުޅުވާލައިފައި. އެ ސްކޮލަރޝިޕްތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނަން. އެއީ ވަރަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް،
ހަޔަރ އެޑިއުކެޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ އައިމިނަތު އަސްރާ

ބޭރު ޤައުމުތަކުން ސްކޮލަރޝިޕް ހޯދުމުގައި ރާއްޖޭގައި ކިޔެވެން ނެތް ދާއިރާތަކާއި ރާއްޖޭގައި ކިޔެވޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭކަން އަސްރާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހުރި ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު ހޯދަނީ ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއަށްވުރެ މަތީގެ ފުރުސަތުކަން އޭނާ ފަހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަސްރާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކުން ފުރުސަތު ހޯދަނީ ރާއްޖޭގައި ތަމްރީން ލިބޭ ކޯސްތަކުގެ ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ހިލޭ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް މިހާރު ލިބޭތީއެވެ.

ރާއްޖޭން ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަސްރާ ވިދާޅުވީ ބައެއް ހާއްސަ ހަލާތަތްތަކުގައި އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ކިޔަވަން ތިބޭ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް