ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 18:00
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު
ޕޮލިސް
އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ މައްސަލަ
އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރަކު ނުހިމެނޭ: ސީޕީ
 
ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ވަޒީރަކު މި މައްސަލައިގައި ނުހިމެނޭ ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައި
 
މި މައްސަލައިގައި ހިމެނެނީ 38 މީހުން ކަމަށް ސީޕީ އާއި ހަވާލާދީ ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ، އެމްޑީ އަލަމްގީރް އާއިއެކު އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި މި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ވަޒީރަކު ނުހިމެނޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މުޙައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސީޕީ މިހެން ވިދާޅުވީ އަލަމްގީރް އާއިއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަތައް ފަތުރާތީއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ސީޕީ ވަނީ މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

Advertisement

އަލަމްގީރް އާއިއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނައިރު ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ނަންބަރުތައް ކަމަށް ބުނެ ލިސްޓެއް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމު ކޮށްފައެވެ. އެ ލިސްޓުގައި ހަޔަރ އެޑިއުކެޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނަން ވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ސައްޙަ ލިސްޓެއް ނޫން ކަމަށް ސީޕީ ވަނީ މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭނެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ "އަވަސް" އޮންލައިންގައި ސީޕީއާއި ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލަތަކުގައި 250 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނި ނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހިމެނެނީ 38 މީހުން ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިކަމަށް ވެސް އެ ނޫހުގައި ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެެވެ.

"މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަހުގީގުގައި އެއްވެސް ވަޒީރެއްގެ އެފަދަ އެއްވެސް މަންޒަރެއް ފޮޓޯއެއް ނެތް. އެ ޔަގީންކަން ދެން،"
ސީޕީއާ ހަވާލާދީ އަވަސް އޮންލައިން

އެމްޑީ އަލަމްގީރް އާއިއެކު އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ ތަހުގީގުތަކުގައި މިހާތަނަށް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 4 މީހުންނެވެ. އެއީ އަލަމްގީރް އާއި ގާނޫނީ ވަކީލު ނާޒިމް ސައްތާރު އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) އާއި ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފުލުހެއް ކަމަށްވާ އަބްދުއްރަހުމާން ރަފީގުއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ނާޒިމް ސައްތާރު އާއި މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި އަބްދުއްރަހުމާން ރަފީގުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ މިހާރު ހުށައަޅާފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 18 މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް މިހާރު ވަނީ ހިފަހައްޓާފައެވެ.

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އަލަމްގީރު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާއިރު އޭނާއާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ވޭފުޅުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނެއެވެ. މި މަންޒަރުތައް ފެންނަ ވީޑިއޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވަމުން އަންނަައިރު އެ މަންޒަރުތައް ވީޑިއޯކޮށް ފޮޓޯނަގައި ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލަތަކެއް ވެސް ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
67%
33%
ކޮމެންޓް