ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 17:46
ޑރ.ޑޭވިޓް ބްރިއުސްޓަރ ފޯރަމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ޑރ.ޑޭވިޓް ބްރިއުސްޓަރ ފޯރަމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ނުފޫޒުތަކަކީ ރާއްޖެ އަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް: ޑޭވިޑް
 
ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގައި ވަކި ބައެއްގެ ނުފޫޒަށް ނުލެނބުން މުހިންމު
 
މޫސުމީ ހިރާސްތަކާއި ސަލާމަތާއި ގުޅުން އެބަހުރި
 
ރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ ގައުމުތަކުން އިގްތިސާދީ މުއާމަލާތް ކުރާ އިރު ވިސްނަން ޖެހޭ

އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ނުފޫޒުތަކަކީ ރާއްޖެ އަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ގައުމުތަކުގެ ސަލާމާަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ދިމާވާ ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ޑރ.ޑޭވިޑް ބްރިއުސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ.ޑޭވިޑް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާ "ނޭޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ސެކިޔުރިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ" އާއި "ޑިފެންސް ވައިޓް ޕޭޕަރ" އާއި ބެހޭ ގޮތުން ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނަށް ބޭއްވި ޑިސްކަޝަން ފޯރަމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އެ ދިރާސާތައް އެކުލަވާލުމުގައި ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއި އެކު އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޑރ.ޑޭވިޑް އަކީ އޮސްޓްރޭލިއާ ގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގިނަ ދިރާސާތަކެއް އޭނާ ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ފޯރަމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑޭވިޑް ވަނީ ރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ ގައުމުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަަމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތަފްސީލަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވަކި ޤައުމަކަށް މާބޮޑަށް ބަރޯސާވުމާއި، މޫސުމީ ހިރާސްތަކުގެ އަސަރު ރާއްޖެ ފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ސަލާމަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަމަކީ ދުރު މުސްތަގުބަލުގައި ގައުމުތަކުގެ ސިޔާދަތަަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ "ނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ" އާއި "ޑިފެންސް ވައިޓް ޕޭޕަރ" އާއި ބެހޭ ގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢުއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެރިޓައިމް ޑޮމެއިންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ސަރުކާރު އެކަށައަޅާފައިވާ ވިޝަންގެ ބިންގަލުގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލާ ލިޔުންތަކެކެވެ.

އެ ފޯރަމް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިއާ އަޙްމަދު ދީދީއެވެ. އަދި، ފޯރަމްގެ މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިޓައިމް ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ، ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އައިޝަތު ނަހުލާ އަދި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، ޑރ. ޢަބްދުﷲ ނަޝީރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް