ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 17:39
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް - މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ އެސެމްބްލީގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް - މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ އެސެމްބްލީގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން
ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދެވިއްޖެ: ފައިސަލް
 
މާދަމާގެ ޖީލު ރަނގަޅަށް ބިނާކުރުމަށް ފައިސަލް އިލްތިމާސްކުރެއްވި
 
މުދައްރިސުންނަށް މިހާރު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފަހި މާހައުލެއް އެބައޮތްކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި
 
ރައީސް ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދެއްވާކަމަށް ވިދާޅުވި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ފެށުނު ދުވަހު, ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންކަން މިހާރު ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށްޓަކާ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގައި އާދިއްތަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު ބޭއްވި އެސެމްބްލީ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަަކަފުޅުދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވަނީ، ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ރައީސް ވަރަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މުޅިދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ރާއްޖެއަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ނަމަވެސް، އެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ރައީސް ވަނީ މުދައްރިސުންނަށް މަސައްކަތްކުރަން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު މާހައުލެއް ހޯދައިދެއްވާފައި ކަަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންދާ ކަންކަމުން މުދައްރިސުންނަށްވެސް އިތުރު ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެކަަމަށެވެ. އަދި އިންސާނަކަށް އެންމެ މުހިއްމު އެއްޗަކީ ތައުލީމުކަމަށް ވާއިރު، ތައުލީމު އުނގެނުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ދުވަސްވަރަކީ ޅަފަތުގެ ދުވަސްވަރުކަން ފައިސަލް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޅަފަތުގެ ދުވަސްވަރު ދަސްކުރާ ކަންކަން މުޅި އުމުރަށް ދެމިހުންނާނެ ކަމަށާއި، ތައުލީމު އުނގެނުމަށް ލިބިފައިމިވާ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިފަންޖެހޭކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އަހަރު (ޕްރައިވެޓް ސްކޫލްތައް ހިމެނޭހެން) އަލަށް ސްކޫލަށް ވަން ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 7700އެވެ. ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށިއިރު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި އުނގަންނައިދޭ ޖުމްލަ 8,364 ޓީޗަރުން އެބަތިއްްބެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބިދޭސީ 1،693 ޓީޗަރުންނާއި، 6،006 ދިވެހި ޓީޗަރުންގެ އިތުރުން ވަގުތީ ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި އުނގަންނައިދޭ 665 ޓީޗަރުންނެވެ. ސްކޫލް ފެށުނުއިރު ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައިވެސް ޓީޗަރުން ހަމަވާނެކަމަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ހަމަވާނެކަމަށް ތައުލީމީ ވުޒާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް