ކ. މާލެ
|
6 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 05:29
ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ
ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ
ޓްވިޓަރ
ލަންކާގެ ހާލަތު
ކުރިއަށް އަދިވެސް އޮތީ އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް – ރަނިލް
 
ކުރިއަށް އޮތް 6 މަސް ދުވަސް ވަރަށް އުނދަގޫ
 
ގައުމު މިހާރު އޮތް ހާލަތުން ނުކުމެވޭނީ އައިއެމްއެފްއާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން

ކުރިއަށް އަދިވެސް އޮތީ އުދަނގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަނިލް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް 6 މަސް ދުވަހަކީ ވެސް އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށެވެ. ލަންކާއިން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ އިދާރާ އައިއެމްއެފްއާއެކު އެއްބަސްވުންތަކަށް އައިސް ލަންކާގެ އިގްތިސާދު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ކަމުގައިވެސް ލަންކާގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެޑްވޮކޭޓް އިންސްޓިޓިއުޓް އިން އިންތިޒާމްކުރި ފޯރަމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހުކުރު ދުވަހު ރަނިލް ވިދާޅުވީ ގައުމު މިހާރު އޮތް ހާލަތުން ނުކުމެވޭނީ އައިއެމްއެފްއާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. ރަނިލް ވިދާޅުވީ އެހެން ގޮތްތައް ވެސް ހިޔާރުކުރުމަށް ލަފާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެގޮތްތައް ކާމިޔާބު ނުވި ކަމަށެވެ.

ރަނިލް ވިދާޅުވީ ސްޓާފް ލެވެލްގައި އައިއެމްއެފްއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް އަދި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އެގްރީމެންޓަށް އެއްބަސް ނުވާނަމަ، ދެން އޮތް ހައްލަކީ ކޮބައިތޯ އެހުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމަށް ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ އެއްބާރުލުމަށް ރަނިލް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ރަނިލް ވިދާޅުވީ ހާލަތު ކިތައްމެ ހިތި ނަމަވެސް، ބަލިން ފަސޭހަވުމަށް ބޭސް ބޭނުންކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ދަތި އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅެއް ކަމަށާއި، ނޫނެކޭ ވިދާޅު ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް 6 މަސް ދުވަސް ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި، މިއީ މީގެ ކުރިން އެއްވެސް މީހަކު ދެކެފައި ނުވާ ދަނޑިވަޅަކަށް ވާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެންމެން ވެސް މި ވަގުތު ކަނޑައްތުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ރަނިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަނިލް ވަނީ މިހާލަތު ރަނގަޅުވާނެ ގޮތުގެ ހައްލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހައްލެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި ނަމަ އެކަމެއް އަޑުއައްސަވާނެ ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު މަޖިލީހުން އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެން ނޫނީ ދަނޑިވަޅާއެކު ކުރިއަށް ދިއުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ރަނިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި