ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 07:16
އިންޑިޔާއަށް ގޮސްފައިވާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕާލަމެންޓަރީ ސާރވިސްގެ 10 ބޭފުޅުންގެ ވަފްދު
އިންޑިޔާއަށް ގޮސްފައިވާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕާލަމެންޓަރީ ސާރވިސްގެ 10 ބޭފުޅުންގެ ވަފްދު
މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުން އިންޑިޔާއަށް ކުރާ ދަތުރު
ލޮކްސަބާގެ އިސްވެރިން މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފި
 
މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ 2 ވަނަ ގްރޫޕް
 
މި ދަތުރު ކުރިއަށްދާނީ އޯގަސްޓް 1 ން 6ށް

އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް، ލޮކްސަބާގެ އިސްވެރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕާލަމެންޓަރީ ސާރވިސްގެ 10 ބޭފުޅުންގެ ވަފްދާ ބައްދަލުކުރައްވާ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފިއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް، ލޯކް ސަބާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތަޖުރިބާ ބަދަލުކޮށް ދެ ގައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ދެނެގަނެ، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 10 މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ވަފުދެއް އިންޑިޔާއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ މި ދަތުރު ކުރިއަށްދާނީ އޯގަސްޓް 1 އިން 6 އަށެވެ. މި ދަތުރުގެ ބައިވެރިން، އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރާގޮތް ބަލައި، މައުލޫމާތު ހޯދާނެއެވެ.

މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ 2 ވަނަ ގްރޫޕްއެވެ. ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ނިއުދިއްލީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރީ 2020 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް