ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 13:44
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް
ރައީސް އޮފީސް
ފޮޓޯތައް ލީކުކުރުމުގެ މައްސަލަ
ދައުރުވަމުންދަނީ ރައީސް ހިޖާމާ ޖެއްސެވި ފޮޓޯތަކެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފަތުރަނީ ސައްޙަ ޚަބަރެއްގެ ފޮޓޯއެއް ނޫން
 
އެފަދަ ލިޔުމެއް ޝާއިއުކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެ ލިޔުން ލިޔެފައިވާކަމަށް ފޮޓޯގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތެރިޔާވެސް ކަށަވަރުކޮށްދޭ
 
ދައުރުވަމުންދަނީ ސައްޙަ ޚަބަރެއް ނޫންކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވި
 
ރައީސް ނަޝީދު ގެންދަވަނީ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވަމުން

ދައުރުވަމުންދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ހިޖާމާ ޖެއްސެވި ފޮޓޯތަކެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފަތުރަނީ ސައްޙަ ޚަބަރެއްގެ ފޮޓޯއެއް ނޫންކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަބްރޫކު އެހެން ވިދާޅުވީ ޓްވިޓަރގަައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯއަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން އެ ފޮޓޯއަކީ މިހާރު ނޫހުގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރެއްކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ.

"ބަޔަކު ގެންގުޅެނީ ރައީސް ސޯލިޙު ހިޖާމާ ޖައްސަވަން އޮތް ފޮޓޯއެއް: މަބްރޫކް"މި ސުރުޙީގެ ދަށުން ލިޔެފައިވާ ޚަބަރެއްގެ ފޮޓޯ ޓްވިޓަރގައި ދައުރުވަމުންދާއިރު، ރައީސް ސާލިޙު ހިޖާމާ ޖައްސަވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ބަޔަކު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް މަބްރޫކްއާ ޙަވާލާދީ އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ސައްޙަ ޚަބަރެއް ނޫންކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ފޮޓޯ ރިޓްވީޓް ކުރައްވައި މަބްރޫކު ވިދާޅުވީ، އެ މުޅި ފޮޓޯއަކީ ސީދާ އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އެފަދަ އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައި ނުވާނެކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، އެފަދަ ލިޔުމެއް މިހާރު ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެ ލިޔުން ލިޔެފައިވާކަމަށް ފޮޓޯގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތެރިޔާވެސް ކަށަވަރު ކޮށްދޭކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި ތުހުމަތުތަކަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއްކަމަށް ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން މަބްރޫކް އަޒީޒު "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހުއާ ގުޅުވައިގެން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއްކަމަށެވެ. އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ރައީސް ޞާލިހު ނުކުރައްވާކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އަރުވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެ އަންހެން މީހާ ހޯދަން ސަރުކާރުން އުޅޭކަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކަކީވެސް އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ސަރުކާރުން ނުކުރާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ގެންދަވަނީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޮ ނާޒިމް ސައްތާރު ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލައިގައި ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވަމުންނެވެ.

ނާޒިމް ހައްޔަރުކުރުމާއެކު، ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވެސް ވިދާޅުވީ، ކޮއްކޮ ހައްޔަރުކުރީ ދީނީ ހަރުކަށި މީހުން ރުއްސަން ކަމަށެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޮ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ނިސްބަތްވާތީކަމަށްވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އެއްޖިއްސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައިކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް