ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 01:45
ދަތުރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަނަރާއެކު
ދަތުރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަނަރާއެކު
މަޖިލިސް
ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން
ތަޖުރިބާ ބަދަލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގްރޫޕް އެއް އިންޑިއާއަށް ހިނގައްޖެ
 
މި ގްރޫޕް އިންޑިއާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަނީ އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން
 
މި ގްރޫޕް ގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 10 މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ

ތަޖުރިބާ ބަދަލު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގްރޫޕް އެއް އިންޑިއާއަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނި ގޮތުގައި މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނެނީ އެ އިދާރާގެ 10 ބޭފުޅުންނެވެ. މި 10 ބޭފުޅުން އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީއަށް ފުރާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް، ލޯކް ސަބާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތަޖުރިބާ ބަދަލުކޮށް ދެ ގައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ދެނެގަނެ، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދަތުރެކެވެ. މި ދަތުރުގައި ބައިވެލައްވަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޕާލަމެންޓަރީ ސާރވިސްގެ 10 ބޭފުޅުންނެވެ.

Advertisement

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ދަތުރު ކުރިއަށްދާނީ އޯގަސްޓް 1 އިން 6 އަށެވެ. މި ދަތުރުގެ ބައިވެރިން، އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރާގޮތް ބަލައި، މައުލޫމާތު ހޯދާނެއެވެ.

މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ 2 ވަނަ ގްރޫޕް އެވެ. ފުރަތަމަ ގްރޫޕް ނިއުދިއްލީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރީ 2020 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް