ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 13:27
މިޔަންމާގެ މިލިޓަރީ ލީޑަރު ޖެނެރަލް މިން އައުންގ ހްލައިންގ
މިޔަންމާގެ މިލިޓަރީ ލީޑަރު ޖެނެރަލް މިން އައުންގ ހްލައިންގ
ރޮއިޓާރސް
މިޔަންމާގެ ވެރިކަން
މިޔަންމާގައި މިހާރު އޮތް އިމަރޖަންސީ ވެރިކަން 2023އާ ހަމަޔަށް އިތުރުކޮށްފި
 
މިލިޓަރީ ސަރުކާރުން ޑިމޮކްރެޓިކް އިންތިޚާބެއް ބާއްވަފާނެ ކަމަކަށް ގިނަބަޔަކު ގަބޫލެއް ނުކުރޭ

މިޔަންމާގައި މިހާރު އޮތް އިމަރޖަންސީ ވެރިކަން 2023އާ ހަމަޔަށް އޮންނާނެކަން އެގައުމުގެ މިލިޓަރީ ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިދިޔަ އަހަރު ގެނައި ބަޣާވާތެއްގައި ވަނީ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ޑިމޮކްރެޓިކް ލީޑަރު އައުންގ ސަން ސޫކީގެ ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް އަތުލާފައެވެ. އަދި މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބާއްވަނެކަމަށް އައީ ބުނަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ގިނަ ޕާޓީތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވޭ ޑިމޮކްރެޓިކް އިންތިޚާބެއް މިލިޓަރީ ސަރުކާރުން މިޔަންމާގައި ބާވަފާނެ ކަމަކަށް އެގައުމުގެ ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ގައުމަށް އިތުރަށް ހަމަޖެހުން ގެނައުމަށްޓަކައި އިމަރޖެންސީ ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވެއެވެ. އިމަރޖެންސީ ހިންގާފަ އޮންނަ އިރު މީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެން ދެއެވެ.

އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް މިން އައުންގ ހްލައިންގ ފުރަތަމަ އިމަރޖެންސީ ވެރިކަމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރައްވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުއެވެ. އަދި ހަމަ އެމަހު އަމިއްލަފުޅަށް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރަކީ އޭނާކަމަށް އިއުލާން ކުރައްވާފަވެއެވެ.

ޖެނެރަލް މިން އައުންގ ހްލައިންގ ވިދާޅުވި ކަމަށް އެގައުމުގެ ސްޓޭޓް މީޑިއާއިން ހޯމަ ދުވަހު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ގައުމުގެ އިލެކްޓޮރަލް ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއްވަނީ ގެންނަން ޖެހިފައެވެ. މިހާރު އޮތް ގޮތުން ބާރުގަދަ ޕާޓީތަކުގެ ނުފޫޒުގަދަ ކަމުން އެހެން ޕާޓީތަކުގެ އަޑު ނީވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި ކަމަށް ވެއެވެ.

އަސްކަރިއްޔާއިން ބަޣާވަތެއް ގެނެސް 2020 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަން އަތުލީ 2020 ގެ އިންތިޚާބްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވޯޓް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެފަހަރުގެ އިންތިޚާބްގައި އައުންގ ސަންގ ސޫކީގެ އެން.އެލް.ޑީ ޕާޓީއަށް ވޯޓުގެ 83 އިންސައްތަ ލިބިފައިވެއެވެ.

އަސްކަރިއްޔާއިން ވެރިކަން އަތުލުމަށްފަހު އައުންގ ސަންގ ސޫ ކީ އަސްކަރިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގޭބަންދު ކުރެވުނެވެ. އެއާއިއެކު އެތައް މިލިއަން މީހުން މަގުތައް މައްޗަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށިއެވެ. މިކަމަށް ސިފައިން ރައްދު ދިނީ ރަބަރު ވަޒަނާއި ހަގީގީ ވަޒަނުންނެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން އަސްކަރިއްޔާގެ ހަމަލާތަކުގައި މިޔަންމާގެ ދެހާސް އެއްސަތޭކައެއްހާ މީހުން މަރާލާފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައިވެސް އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ވަނީ ހަތަރު ޑިމޮކްރަސީ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް މަރުގެ އަދަބުވެސް ދީފައެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް