ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 08:10
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ
ޓްވިޓަރ
އައު ސީޒަނަށް ބާސެލޯނާއިން ތައްޔާރުވުން
ރޮނާލްޑޯ ގެނައުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނުތޯ އެހުމުން ލަޕޯޓާ ސިދާ ޖަވާބެއް ނުދިން
 
އޭނާ ބުނީ، ބާސެލޯނާއިން އިޚްތިޔާރުކުރީ ލެވަންޑޯސްކީ ކަމަށާއި، އެއީ ބާސެލޯނާގެ މެއިން ޓާގެޓުކަމަށް
 
އެކަމުގައި އޭނާ އިތުރު ތަފްސީލަކަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ

ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގެނައުމަށް ބާސެލޯނާއިން ވިސްނުން ގެންގުޅުނުތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެ ޓީމުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ.

ސީބީއެސް ސްޕޯޓްސް އަށް ލަޕޯޓާ ދިން އެކްސްކްލޫސިވް އިންޓަވިޔުއެއްގައި ވަނީ ރޮނާލްޑޯއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. ސީބީއެސް ސްޕޯޓްސް އިން ކުރި ސުވާލަކީ، ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީގެ ސޮއި ހޯދުމުގެ ކުރިން، ރޮނާލްޑޯ ގެނައުމުގެ އޮފަރ ބާސެލޯނާއަށް ލިބުނު ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ތެދެއްތޯއެވެ. ޖަވާދު ދެމުން ލަޕޯޓާ ބުނީ އެ ބާވަތުގެ ވާހަކަ ތަކަކީ، ޓްރާންސްފަރ މާކެޓުގެ ދުވަސްވަރުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. ގިނަ ވާހަކަ ތަކެއް ދެކެވުނު ނަމަވެސް، ހަގީގަތަކީ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ބާސެލޯނާއިން ބޭނުންވީ ލެވަންޑޯސްކީ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ލަޕޯޓާ ބުނީ ރޮނާލްޑޯގެ އެޖެންޓު ޖޯޖް މެންޑޭސްއާއި ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށާއި، އޭނާ ދަންނަތާ ވަރަށް ޒަމާންވެއްޖެ ކަމަށެވެ. ލަޕޯޓާ ބުނީ އޭނާއަކީ އެންމެ މޮޅު އެޖެންޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެއް ކަމަށާއި، އޭނާއަށް އިހުތިރާމުކުރާކަމަށެވެ.

ލަޕޯޓާގެ ޖަވާބާއި ގުޅިގެން ސީބީއެސް ސްޕޯޓްސް އިން ވަނީ އިތުރު ސުވާލެއް ކޮށްފައެވެ. އެއީ ރޮނާލްޑޯ ގެނައުމުގެ ވިސްނުން އެއްވެސްއިރަކު ގެންގުޅުނުތޯއެވެ. ނަމަވެސް ލަޕޯޓާ ވަނީ ސުވާލަށް ސީދާ ޖަވާބެއް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އޭނާ ބުނީ، ބާސެލޯނާއިން އިޚްތިޔާރުކުރީ ލެވަންޑޯސްކީ ކަމަށާއި، އެއީ ބާސެލޯނާގެ މެއިން ޓާގެޓުކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި އޭނާ އިތުރު ތަފްސީލަކަށް ދާން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

ރޮނާލްޑޯއާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން ލަޕޯޓާ ބުނީ، އޭނާ އަކީ އަދިވެސް ވަރަށް ފިޓު، ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ. ރޮނާލްޑޯ އަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއްކަން ފާހަގަކުރަމުން ލަޕޯޓާ ބުނީ، އޭނާއަށް ބައިވަރު އޮޕްޝަންތައް ހުންނާނެކަމަށެވެ. ލަޕޯޓާ ބުނީ ރޮނާލްޑޯއަކީ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރޮނާލްޑޯގެ މުސްތަގުބަލަކީ އޭނާއާއި ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި. އެކަމަކީ ޔުނައިޓެޑްއާއި ރޮނާލްޑޯއާއި ދެމެދު އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އިންޓަވިޔުގައި ލަޕޯޓާ ވަނީ ބާސެލޯނާއާއި ބެހޭ ގިނަ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. މިގޮތުން ބާސެލޯނާއިން ހޯދި ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ވާހަކައާއި، އެ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޔޯންއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ލަޕޯޓާ ވަނީ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. ލަޕޯޓާ ބުނީ ޑި ޔޯން ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށާއި، އޭނާ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް