ކ. މާލެ
|
24 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 15:37
ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީގެ ރަސްވާދަ
ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީގެ ރަސްވާދަ
ނިއުއާއި ވިކްޓްރީގެ ވާދަ
"ރަސް ވާދަ" އަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް، ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެންނާނެ އެންމެ ފޯރިގަދަ މެޗު!
 
ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީ އެއް ޓީމް އަނެއް ޓީމާ އެންމެ ފަހުން ވާދަކުރީ 2018 ގައި

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ކްލަބަކީ ނިއުރޭޑިއަންޓާއި, ވިކްޓްރީއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ފުޓްބޯޅައިގަ އެދެނަމާއި އެއްހަމައަކަށް އަންނަން އޮތީ ހަމައެކަނި ކްލަބް ވެލެންސިޔާއެވެ.

ވިކްޓްރީއާއި ނިއުރޭޑިއަންޓް ނެތި ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ދިއުމަށްފަހު އެދެކްލަބަށް ކުރިމަތިވި ހާލަތުން އަރައިގަނެ, މިއަހަރު ވާދަކުރަމުން އެދަނީ ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓްވުމަށް ދެޓީމް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިފައިވަނީ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނިގެންނެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ދެޓީމް އެއް ޓީމް އަނެއް ޓީމާ ވާދަކުރަން ޖެހެއެވެ. މިރެއަކީ އެވާދަވެރި މެޗު އޮންނަ ރެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީ އެއް ޓީމް އަނެއް ޓީމާ ވާދަކުރަނީއެވެ.

ދެޓީމްގެ މެނޭޖްމަންޓުން މެޗު އިޝްތިހާރުކުރަނީ "ރަސް ވާދަ" އިގެ ގޮތުގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ވާދަވެރި ދެޓީމް މެޗަށް ނިކުންނަނީ ރަސް ވާދައަށެވެ. މެޗަށް ނިކުންނައިރު ދެޓީމުންވެސް ޝައްކެއް ނެތްމިންވަރަށް ދޭ އެއް ޔަޤީންކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުން ފެންނާނެ ކްލަބް ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ވާދަވެރި މެޗަށް މިރޭގެ މެޗު ވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެވެ. އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ސަޕޯޓަރުން ވަންނާނެ މެޗށް މެޗު ވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެވެ.

ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ ދަނޑުން ފެންނާނެ އެންމެ ފޯރިގަދަ މެޗަށްވާނެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ވާދަވެރިކަން ފެންނާނެ. ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ސަޕޯޓަރުންގެ ވާދަވެރިކަން ފެންނާނެ.
މުޙައްމަދު އާދަމް/ ވިކްޓްރީގެ މެނޭޖަރ އަދި ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓަރ

ވިކްޓްރީ އޮތީ ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ, ދެވަނަ މެޗުން އެއްވަރުވުމުން އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައެވެ. ނިއުރޭޑިއަންޓް ދެ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކުކޮށްފައިވުމުން ހިތްހަހަޖެހުން ބޮޑެވެ. އެކަމަކު ވާދަވެރި ދެޓީމްގެ މެޗުގެ ނަތީޖާއިން އޮއެވަރު ބަދަލުވެދާނެއެވެ. ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެން ގްރޫޕްގެ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ވިކްޓްރީއަށް އެބައޮތެވެ. ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށް ސެމީގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކުރަން ނިއުރޭޑިއަންޓްވެސް އޮތީ ކަށިން ހިތްވަރު ނެރޭށެވެ. ކޯޗު ސޮބާހު މުޙައްމަދުގެ ބަހުންނަމަ ފައިނެއްކަމަށް ދެކިގެންނެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ކްލަބް ފުޓްބޯޅައިގައި މި ތިން އަހަރު ތެރޭ ފެންނާނެ އެންމެ ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް މި މެޗު ވާނެ،
ސޮބާހު މުޙައްމަދު/ ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ކޯޗު

ސޮބާއަކީ ނިއުއާއި ވިކްޓްރީގެވެސް ކެޕްޓަނެކެވެ. އެދެކްލަބާއެކުވެސް ކާމިޔާބުހޯދި ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރެވެ. އޭނާ އުއްމީދުކުރަނީ ނިއުއާއި ވިކްޓްރީވެސް އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ދިއުމެވެ. އެކަމަކު މިރޭ އޭނާއަށް އޮތީ ނިއު މޮޅުކޮށްދޭން ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާކަމެއް ކުރުމެވެ. ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ފެނުނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ މެޗުތަކުންވެސް ނުފެންނަ މިންވަރަށް ސަޕޯޓަރުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައި އޮތްތަނެވެ. ސަޕޯޓަރުންގެ އަދަދު ގިނައެވެ. މިރޭ އެއަދަދު އިތުވާނެކަން ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ ވަޞީލަތްތަކަށް ބަލާލުމުންވެސް އިނގެއެވެ. ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ސަމާލުކަންވެސް މެޗަށް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ.

ވިކްޓްރީގެ ކުރީގެ ކީޕަރު އަދި ކޯޗު މައުރޫފް އަހުމަދު ޙިއްޞާކުރެއްވީ 1999 ގެ ހަނދާނެކެވެ. އޭނާ ވިކްޓްރީގެ ކޯޗަކަށް ހުންނަވާ ނިއުރޭޑިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ފައިނަލްގައި ނިކުތުމުގެ ކުރިން މީޑިޔާގައި ލިޔެފައިއޮތް ޚަބަރެކެވެ. ވިކްޓްރީގެ ނަމުގައިވާ ފަދައިން ކާމިޔާބީއަށް އެދެމުން މެޗު ބަލަން ދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތީ ދީފައެވެ. ދެޓީމާއި, ސަޕޯޓަރުންވެސް ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި މެޗު ޕްރޮމޯޓްކުރަމުންނެވެ. މެޗު ޕްރޮމޯޓްކުރަމުން ދަނީ ދެޓީމް ގުޅިގެންނެވެ.

ވާދަވެރި މެޗު ފަށާނީ މިރޭ 21:00 ގައެވެ. ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ މެޗެއްނަމަވެސް މެޗުގެ ފޯރި ގަދަވާނެކަމުގެ ނިޝާންތައް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް
25 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 01:12
ނަޒޫ
މަގޭ ސަލާން ބައްސާމަށް
24 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 20:25
Ibrahim Ahmed
ހަބަރު އެއްކޮއްކީމަވެސް މެޗުކުޅޭ ތަނެއް ނޭގުން... 🤦🏽‍♂️