ކ. މާލެ
|
21 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 19:13
ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރ 2022ގެ ވޯލްޑްސް ބެސްޓް އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް ލިބުން
ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރ 2022ގެ ވޯލްޑްސް ބެސްޓް އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް ލިބުން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ރާއްޖެއަށް އެވޯޑެއް ލިބުން
ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރ 2022ގެ ވޯރލްޑްސް ބެސްޓް އެވޯޑްސްގެ "ބެސްޓް އައިލެންޑް އިން އޭޝިއާ" އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް
 
ގްލޯބަލް ވިޝަން އެވޯޑްސްއަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ޒިންމާދާރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޕްރެކްޓިސްތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ އެވޯޑެއް

ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރ 2022ގެ ވޯރލްޑްސް ބެސްޓް އެވޯޑްސްގެ "ބެސްޓް އައިލެންޑް އިން އޭޝިއާ" އެވޯޑު ދިވެހިރާއްޖެ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މި އެވޯޑު ލިބިފައިވަނީ 20 ޖުލައިގައި ނިއު ޔޯކުގައި ބޭއްވި ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރ 2022ގެ ވޯލްޑްސް ބެސްޓް އެވޯޑްސް ހަފްލާގައެވެ. މި އެވޯޑްސްގައި ރާއްޖެއަށް ލިބުނު 'ބެސްޓް އައިލެންޑް އިން އޭޝިއާ' އެވޯޑާ މަންޒިލުގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އެމެރިކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަދި އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމްއިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު ތިލްމީޒާ ހުސައިންއެވެ.

ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެއިޝަރ ގްލޯބަލް ވިޝަން އެވޯޑްސްއަކީ، ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ޒިންމާދާރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޕްރެކްޓިސްތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކާއި، ފަރާތްތަކާއި، މަންޒިލްތަކާއި ޖަމްއިއްޔާތައް ފާހަގަކޮށް އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ އެވޯޑެކެވެ. މި އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް ލިބުމާގުޅިގެނން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި މިފަދަ އެވޯޑުތައް ލިބުމަކީ މުޅި ގައުމަށް ލިބޭ ފަޚުރެއްކަމަށެވެ.

އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ލިބޭ ކޮންމެ އެވޯޑަކީ މުޅި ގައުމަށް ލިބޭ ކާމިޔާބީއެއްކަމަށާއި، އެއީ ސަރުކާރާއި މިނިސްޓްރީތަކާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި ލޯކަލް އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕާޓްނަރުންނާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ބުރަ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތްތާއި ކޮމިޓްމަންޓްގެ ނަތީޖާކަމަށެވެ. މަންޒިލް ޕްރޮމޯޓްކޮށް، ވީހާވެސް ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ އެންމެން ގުޅިގެން އަބަދުމެ ދަމަހައްޓަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްކަމަށާއި، ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދުވެސް، ވާދަވެރިންނަށްވުރެ ކުރީގައި ތިބެންޖެހޭކަމަށާއި، މިކަން ހާސިލްކުރެވޭނީ ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ތަފާތު އަދި ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް އަބަދުވެސް ދީގެންކަމަށް ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ 4 އެވޯޑެއް ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގްލޯބަލް މައިސް ކޮންގްރެސް އެންޑް އެވޯޑްސް 2022ގެ މޯސްޓް ޕްރިފެއަރޑް ޓޫރިސްޓް ޑެސްޓިނޭޝަން 2021 އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ "ރީޑިފައިނިންގ މައިސް" ކެމްޕޭނަށް ވަނީ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު މާރކެޓިންގ އިނިޝިއޭޓިވްގެ މަގާމު ހޯދާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޯޓީއެމް، މުމްބާއީ ހަރަކާތުގެ ބެސްޓް ސްޓޭންޑް ޑިޒައިން އެންޑް ޑެކަރޭޝަން އެވޯޑު، އަދި ޑަބްލިއުޓީއެމް އެފްރިކާ 2022ގެ ބެސްޓް ސްޓޭންޑް ފީޗަރ ހިމެނެއެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަކިވަކި ރިޒޯޓް އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮޕަޓީތަކަށްވެސް ވަނީ އެކި އެވޯޑުތައް ލިބިފައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ވަނީ 18ށްވުރެ ގިނަ އެވޯޑު ހާސިލްކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވިދިވިދިގެން ދެވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކުރެވުނު ވޯރލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ހިމެނެއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މަގުސަދަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން ދަމަހައްޓައި، މަންޒިލްގެ އެކި ސެގްމަންޓުތައް ޕްރޮމޯޓުކޮށް، ބްރޭންޑުގެ މަޝްހޫރުކަން އިތުރުކޮށް، ރާއްޖެއަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް