ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 17:18
ލަންކާގެ އައު ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ
ލަންކާގެ އައު ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ
ޓްވިޓަރ
ލަންކާގެ އައު ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ
ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ: 6 ފަހަރު ބޮޑުވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން އެއްވެސް ދައުރެއް ފުރިހަމައެއް ނުކުރެއްވޭ، މިފަހަރު ރައީސްކަމަށް
 
ވިކްރަމަސިންގހައަށް ރައީސްކަމުގެ މަގާމު ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ 225 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 134 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު
 
ރައީސްގެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވިއިރު ވިކްރަމަސިންގހަ ހުންނެވީ ވަގުތީ ރައީސްކަމުގެ ހުވާވެސް ކުރައްވައިގެން
 
އެންމެ ފަހުން ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާ ވިކްރަމަސިންގހަ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ މެއި މަހު

ލަންކާގެ އައު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހައަކީ 6 ފަހަރު އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު އެންމެފަހުން ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ މިހިނގާ މެއި މަހުއެވެ. އެއީ އޭރުގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ މަގާމުން އިސްތިއުފާދިނުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ހަވަނަ ފަހަރަށް ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވަޑައިގެން ގާތްގަޑަކަށް ދެ މަސް ދުވަސް ފަހުން އެމަނިކުފާނަށް މިވަނީ ގައުމުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެކި ފަހަރުމަތިން ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާފައި ވީނަމަވެސް އެއްވެސް ފަހަރަކު އެމަނިކުފާނަށް ދައުރު ހަމަކުރެއްވިފައެއްނުވެއެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ 1993 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ރަނަސިންހަ ޕްރެމަދާސާގެ ވެރިކަމުގައެވެ. އެގޮތުން 1993 ވަނަ އަހަރުން 1994 ވަނަ އަހަރަށް ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު، ދެވަނަ ފަހަރަށް އެމަގާމު އަދާކުރައްވާފައި ވަނީ 2001 ވަނަ އަހަރުން 2004 ވަނަ އަހަރަށެވެ. އެއީ ރައީސް ޗަންދްރިކާ ބަންޑާރަނަޔަކެގެ ވެރިކަމުގައެވެ.

ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމު ތިންވަނަ ފަހަރަށް ވިކްރަމަސިންހަ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ ރައީސް މައިތިރިޕަލަ ސިރިސެނާގެ ވެރިކަމުގައި، 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އޭގެ ފަހުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ރައީސް ސިރިސޭނާ އެމަނިކުފާނު ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވުމަށްފަހު، ހަމަ އެއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ވަނީ އަލުން އެމަގާމަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ޔޫއެންޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަށް ކާމިޔާބުނުކުރެެއްވުމުން އޭނާ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ.

ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާގެ މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ވޯޓުލުމަށްފަހު، މަޖިލީހުގެ 225 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 134 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ރައީސްކަމުގެ މަގާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއިރު، މީގެ ކުރިން ދެފަހަރު މަތިން ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވިނަމަވެސް އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ އެކަމުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ލަންކާގެ އައު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެވުނުއިރު ވިކްރަމަސިންގހަ ހުންނެވީ ގައުމުގެ ވަގުތީ ރައީސްކަމުގެ ހުވާވެސް ކުރައްވައިގެންނެވެ. ޖުލައި 14 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސް މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމާއެކު ވަގުތީގޮތުން ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަނީ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ވިކްރަމަސިންގހައަށް ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޭމަހު އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ ގައުމުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުވެސް ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. އެހެންކަމުން ވިކްރަމަސިންގހަ ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން އެގައުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތައް ހޯދުމަށް އެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅާއަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެމަނިކުފާނަށް މަޖިލީހުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންނާއި އާންމުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ތާއީދު އޮތްނަމަވެސް، އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކުވެސް މިވަގުތު ލަންކާގައި އެބަތިއްބެވެ.

އެގޮތުން ޖުލައި 19 ވަނަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނު ލަންކާގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާކަން އިއުލާންކުރުމާއެކު އެކަމާ ދެކޮޅަށް މަގުތަކަށް ނުކުމެ އަޑުއުފުލި މީހުންގެ އަދަދު މަދެއް ނޫނެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން ކުރިއަށްދިޔަ ހޫނު މުޒާހަރާތަކުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ގެކޮޅަށް ވަދެ ގެކޮޅުގައި ހުޅުޖަހައި ރޯކޮށްލާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުޒާހާރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހަށް ވެސް ވަދެގެންފައެވެ.

މުޒާހަރާތައް ހޫނުވުމުން، ގައުމުގައި ސުލްހަ ގާއިމުކުރެއްވުމަށް، ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއް އެކުލެވޭ ގުޅިފައިވާ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް ވިކްރަމަސިންގހަ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަޝްވަރާތަކުގެ މެދުތެރެއިން، އެމަނިކުފާނު މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ގިނަ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވަނީ ދެކޮޅުހައްދަވާފައެވެ.

މިފަހުން ބޮޑުވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ދެއްވި ޚިތާބުގައި ވިކްރަމަސިންގހަ ވަނީ، އެމަނިކުފާނު މިހާރު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާފައި މިވަނީ ވަރަށް އުނދަގޫ މަސައްކަތަކާކަމަށާއި، ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލައްވައި ގައުމު ސަލާމަތްކުރައްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ދި މިމަސައްކަތުގައި އެމަނިކުފާނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް އަމިއްލަފުޅަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާނެކަމަށާއި، މި މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައި މިވަނީ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަގެ ދައުވަތަކަށްކަމަށް ވިކްރަމަސިންގހަ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިދަނޑިވަޅުގައި މިމަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާފައި މިވަނީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ލީޑަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކަނި ނޫންކަމަށާއި، ލަންކާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ހިލޭ ތައުލީމުގެ ސަބަބުން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކޮލޮމްބޯގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯއިން ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ގައުމީ ލީޑަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށްވެސް ވިކްރަމަސިންގހަ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައުމުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމު ލިބިވަޑައިގަތުމުން ވިކްރަމަސިންގހަ ވަނީ، ގައުމުގެ ހާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކިޔައިދޭން އެބަ ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގައުމުގައި އުފެދިފައިވާ ބައިބައިވުންތައް ނައްތާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިގޮތަށް ބައިބައިވެގެން ދެން ތިބެވޭނީ 48 ގަޑިއިރަށް ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން އެންމެ އެއްގަލަކަށް އަރައި މަޝްވަރާތައްކުރައްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވެ ވިކްރަމަސިންގހަ ވަނީ، އެމަނިކުފާނާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް