ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 15:16
ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްއާ ގުޅިގެން ކެމްޕޭނެއް ވަނީ ފަށާފައި
ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްއާ ގުޅިގެން ކެމްޕޭނެއް ވަނީ ފަށާފައި
ބިޒްނަސް އިންސައިޑަރ
އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ މާރކެޓްކުރުން
އެމެރިކާ މާކެޓުގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްއާއެކު އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި
 
މި އެއަރލައިނަކީ ދުނިޔޭގެ 32 ގައުމެއްގެ 62 އެއަރޕޯޓަކަށް އޮޕަރޭޓްކުރާ އެއަރލައިނެއް
 
ޖުލައި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް 41,943 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި

އެމެރިކާ މާރކެޓުގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްއާއެކު މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 5 ޖުލައިން ފެށިގެން އޯގަސްޓް މަހާ ހަމައަށެވެ.

ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއަރލައިނެވެ. މި އެއަރލައިނަކީ ދުނިޔޭގެ 32 ގައުމެއްގެ 62 އެއަރޕޯޓަކަށް އޮޕަރޭޓްކުރާ އެއަރލައިނެކެވެ. އެސްއައިއޭއިން ދަނީ ލޮސް އެންޖަލިސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ސެންފްރެންސިސްކޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް (ވީއައިއޭ) ފްލައިޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރަމުންނެވެ. ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފްލައިޓްތަކުގެ 13 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ އެސްއައިއޭ މެދުވެރިކޮށް މި ދެ އެއަރޕޯޓުން ވީއައިއޭއަށް އަންނަ ފްލައިޓްތަކުންނެވެ. މިއީ ރާއްޖެއަށް 4 ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓްކުރާ އެއަރލައިންވެސްމެއެވެ.

ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްއާ ގުޅިގެން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ހިންގާ މި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން އޮންލައިން އެކި ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް އެމެރިކާއިން އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. އެސްއައިއޭ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް އެމެރިކާއިން ފަތުރުވެރިން ބުކިންގ ހަދާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، މި މާރކެޓުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރެވޭ އަގުތަކާއި ޕެކޭޖުތައް އިޝްތިހާރުކުރާނެއެވެ. އަދި އެސްއައިއޭ #އެސްއައިއޭކެއަރސް މި ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކޮށްގެން ފްލައިޓްތަކުގައި ފަސިންޖަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައްވެސް އިޝްތިހާރުކޮށް، އެސްއައިއޭގައި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބާރުއަޅާނެއެވެ.

މި ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން އޮންލައިންކޮށް ޓިކެޓް، އެކޮމޮޑޭޝަން، އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެކި ޕެކޭޖުތައް އިޝްތިހާރުކޮށް، ވިއްކުމުގައި އެހީތެރިވާ އެކްސްޕީޑިއާ، ސްކައިސްކޭނަރ އަދި ޕިންޓްރެސްޓް ބޭނުންކުރާނެއެވެ. މިގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އިޝްތިހާރުތައް މި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ދައްކައި، މި އިޝްތިހާރުތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމަށް އެސްއައިއޭގެ ޓިކެޓް ޚިޔާރުކުރުމަށް އެމެރިކާ މާކެޓުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި، އަގުތަކާއި، އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މި ކެމްޕެއިނަކީ އެމެރިކާގެ މާރކެޓުގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް، އެމްއެމްޕީއާރުސީން ގެންގުޅޭ މާކެޓިންގ ސްޓްރެޓިޖީގެ ދަށުން ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ. މި ކެމްޕެއިންގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އެމެރިކާއިން ދަތުރުކުރުމަށް ބުކިންގ ހަދާ މިންވަރު އިތުރުވެ، އެރައިވަލްސް އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ އެމެރިކާ ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރުމަށް އެންމެ ރައްކާތެރި އެއް މަންޒިލްގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާރުކޮށް، މިއީ އެ މާރކެޓުގައި އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް، އެމެރިކާއަކީ ރާއްޖެއަށް 6 ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކޮށްފައިވާ މާރކެޓެވެ. މިގޮތުން ޖުލައި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް 41,943 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މިއީ މިމުއްދަތުގައި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރި 892,960 ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަށް ބަލާނަމަ 4.8 އިންސައްތަ ހިއްސާއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ދަނީ މި މާރކެޓުގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި ވޯތު މެގަޒިން، އަޓާ އެޑްވެންޗާ އެލަވޭޓް 2022، އަދި ގޯވޭއާއެކު ހިންގި ޖޮއިންޓް ކެމްޕެއިންތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ޓްރެއިނިންގ ވެބިނާއެއްވެސް ހިންގާފައިވެއެވެ. މި މާރކެޓަށް އަމާޒުކޮށް މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަސްޓާ އަދި އައިޑީ ޓްރެވަލްއާއެކު ހިންގާ ޖޮއިންޓް މާރކެޓިންގ ކެމްޕެއިންތައް ހިމެނެއެވެ. މިއަހަރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މިމާރކެޓަށް އަމާޒުކޮށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، އިންޑަސްޓްރީގެ ޕާރޓްނަރުންނާއެކު 22 މާރކެޓެއްގައި 260 ހަރަކާތް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ފެއަރތަކާއި އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން، އެކި ގައުމުތަކުގައި ރޯޑްޝޯތައްވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި ވެބިނާތަކާއި، ފެމިލަރައިޒޭޝަން ދަތުރުތަކާއި މާގކެޓިންގ ކެމްޕެއިންތައް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގައިވެސް ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ މަންޒިލެއްކަމަށް ހެކިވާ އެންމެ އަލިގަދަ ނިޝާނަކަށް ވެގެންދިޔައީ، "ވޯރލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯރޑްސް (ޑަބްލިއުޓީއޭ) 2021"ގައި "ވޯރލްޑްސް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަން"ގެ ލަގަބު ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބުކުރެވުނުކަމެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ޑަބްލިއުޓީއޭ 2021ގައި އެތައް ޚާއްސަ އެވޯޑްތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް