ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 14:50
ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރއާއެކު އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަނީ ކެމްޕޭނެއް ފަށާފައި
ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރއާއެކު އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަނީ ކެމްޕޭނެއް ފަށާފައި
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ކެމްޕޭން
ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާ މާކެޓަށް ހާއްސަކޮށް ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރއާއެކު އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި
 
މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދާނީ މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން 2023 ވަނަ އަހަރު ފެށެންދެން

ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާ މާކެޓުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑް ވިޒިބިލިޓީ އިތުރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރ ސައުތުއީސްޓް އޭޝިއާ އާއެކު ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދާނީ މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން 2023 ވަނަ އަހަރު ފެށެންދެންނެވެ. ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރ ސައުތުއީސްޓް އޭޝިއަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފްކޮއްފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާ އޮންލައިން މަޖައްލާއެކެވެ. މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލްތަކާއި އެ ތަންތަނުން ތަޖުރިބާކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް އާޓިކަލްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ހިއްސާކުރާ މަޖައްލާއެކެވެ. މި ޕަބްލިކޭޝަންއަކީ ފިލިޕީންސް، މެލޭޝިއާ، އިންޑޮނީޝިއަ، ސިންގަޕޫރު، ތައިލޭންޑް، އަދި ވިއެޓްނާމް ފަދަ ގައުމުތަކުގައި ބޮޑު އޯޑިއަންސްއެއް އޮންނަ މަޖައްލާއެކެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރ ކުރިއަށްގެންދާ މި ކެމްޕޭން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ އެކި ސެގްމަންޓްތަކާއި، ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި (ރިސޯޓްތަކާއި، ހޮޓަލްތަކާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކާއި، ލިވަބޯޑްތައް)، އަދި ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި، ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގެ ހާއްސަ ސިފަތަކާއި، ވަން-އައިލެންޑް-ވަން ރިސޯޓު ކޮންސެޕްޓާއި، ރާއްޖެއާ ގުޅުންހުރި ދަތުރުފަތުރުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތާއި ގައިޑްލައިންތައް ޓްރެވަލް ޕްލަސް ލެޝަރގެ ވެބްސައިޓާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިޝްތިހާރުތަކާއި ބެނާތައް ޝާއިޢުކުރާނެއެވެ. އަދި ޓްރެވަލެ ޕްލަސް ލެޝަރގެ ޑޭޓާބޭސްގައި ހިިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.

މި ކެމްޕޭނަކީ ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާ މާކެޓުގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން ދަމަހައްޓާ، ރާއްޖޭގެ ބްރޭންޑް ވިޒިބިލިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން އެކުލަވާލާފައިވާ މާކެޓިންގ ސްޓްރެޓަޖީގެ ދަށުން ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ. މި ސްޓްރެޓަޖީ ބިނާކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެއާމެދު މި މާކެޓުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޤްބޫލު އެއް މަންޒިލްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މި ސްޓްރެޓެޖީގެ އަމާޒަކީ މި މާކެޓުން ލަގްޒަރީ ފަތުރުވެރިންނާއި އާއިލާތަކާއި މުސްލިމް ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެއިން ލިބޭ އެކި ހިދުމަތްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމެވެ. އަދި މި މާކެޓުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ޕްރީ-ޕެންޑެމިކް ލެވެލްއަށް އިތުރުކުރުމާއި ރާއްޖެއަކީ ހަމަ އެކަނި ހަނީމޫން ނުވަތަ ލަގްޒަރީ ޑެސްޓިނޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެވޭދެކުން ބަދަލުކުރުމެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާ މާކެޓުގެ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް 18,489 ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ރާއްޖެ މާކެޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން އަންނަނީ މި މާކެޓުގައިވެސް ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ދަނީ މި މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށް ޖޮއިންޓް މާކެޓިން ކެމްޕެއިންތަކާއި ތަމްރީނުކުރުމުގެ ވެބިނާތަކާއި ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ދަތުރުތައް އިންތިޒާމްކޮށް، ބޮޑެތި ފެއަރތަކާއި އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ. މި ގޮތުން މި އަހަރު މިހާތަނަށް މައިބަމްޕް މީޑިއާއާއެކު ކެބްވަޓައިޒިންގ ކެމްޕޭނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވި މަޓާ ފެއަރ 2022، މެލޭޝިއާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑައިވް އެކްސްޕޯ އަދި ތައިލެންޑް ޑައިވް އެކްސްޕޯގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަވެއެވެ. މި އަހަރު ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް މި މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިތުރު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، އިންޑަސްޓްރީގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު 22 މާކެޓެއްގައި 260 ހަރަކާތް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ފެއަރތަކާއި އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން، އެކި ޤައުމުތަކުގައި ރޯޑްޝޯތައް ވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި ވެބިނާތަކާއި، ފެމިލަރައިޒޭޝަން ދަތުރުތަކާއި މާކެޓިން ކެމްޕެއިންތައް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅެއްގައިވެސް ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ މަންޒިލެއްކަމަށް ހެކިވާ އެންމެ އަލިގަދަ ނިޝާނަކަށް ވެގެންދިޔައީ، 'ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯރޑްސް' (ޑަބްލިއުޓީއޭ) 2021ގައި 'ވޯލްޑްސް ލީޑިންގް ޑެސްޓިނޭޝަން' ގެ ލަގަބު ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ އަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނުކަމެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ޑަބްލިއުޓީއޭ 2021ގައި އެތައް ޙާއްސަ އެވޯޑްތަކެއް ޙާސިލްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް