ކ. މާލެ
|
19 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 14:07
ރައީސް ބޮޑީ ބޯޑިންގ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް ބޮޑީ ބޯޑިންގ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022
ޤައުމީ ބޮޑީބޯޑިންގ ސީނިއަރ ޓީމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
މިބައްދަލުކުރެެއްވުމުގައި ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ-2022 ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރާ، ޓީމުގެ ޖާޒީ އާއި ރާއްޖޭގެ ޓީމް ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ޓީޝާޓު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެދުމަށް އަރުވާފައި

އަަލަށްއެކުލަވާލި ނެޝަނަލް ބޮޑީ ބޯޑިންގ ސީނިއަރ ޓީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޔޫތު އަޙްމަދު މަޚްލޫފާއި، މޯލްޑިވްސް ބޮޑީބޯޑިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއި، ޤައުމީ ބޮޑީބޯ ޑިންގ ސީނިއަރ ޓީމުގެ އެތުލީޓުންނާއި އޮފިޝަލުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެެއްވުމުގައި އައިބީސީ ބޮޑީބޯޑިންގ ވޯލްޑު ޓުއަރގައި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މުބާރާތްކަމުގައިވާ، ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ-2022 ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރާ، ޓީމުގެ ޖާޒީ އާއި ރާއްޖޭގެ ޓީމް ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ޓީޝާޓު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެދުމަށް އަރުވާފައެވެ.

ބޮޑީ ބޯޑިންގ ޓީމާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ރާއްޖޭގައި މޫދުކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022 ގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވައި، ކާމިޔާބީއަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބޮޑީ ބޯޑިންގއަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ފުރުޞަތު އޮތް ކުޅިވަރެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ހަމައެއާއެކު ރާއްޖެއަކީ ވަށައިގެން މޫދު އޮތް ޤައުމަކަށް ވާއިރު، ރާއްޖޭގައި މޫދު ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަކީ ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމުގައިވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އިތުރަށް ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޯވިޑްގެ ދަތިކަމާއި އެކުވެސް ފާއިތުވި ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވިފައި ނުވާހައި ގިނަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާފައިވާކަމަށެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖޭގައި މިއަހަރު ބޮޑީބޯޑިންގ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތެއް ބޭއްވޭނެކަން ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވާފައިވާ ކަން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މޫދު ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ރައީސުލްޖްހޫރިއްޔާ އާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްްވާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެތުލީޓުންގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުވެގެންދާނެކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ނެޝަނަލް ބޮޑީބޯޑިންގ ސީނިއަރ ޓީމުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ މުބާރާތާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން މިހާތަނަށް މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންގެ އިތުރުން 100 ވުރެ ގިނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެތުލީޓުން ބައިވެރިވެފައިވާކަމާއި، އެ އެތުލީޓުންގެ ތެރޭގައި ބޮޑީބޯޑިންގ ގެ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަނުން ހިމެނޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި މިމަހުގެ 27 ގައި ހަމަވާއިރު، މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ 13 ޤައުމެއްގެ އެތުލީޓުން ވަނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. މިމުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނީ، ޖުލައި 29 އިން އޮގަސްޓް 7 ށް މާލޭގައެވެ. މިއީ ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިފަދަ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ.

ކޮމެންޓް