ކ. މާލެ
|
16 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 13:26
ހާލާ މުޙައްމަދު އަލް-ޔަމާން؛ ލުބްނާންގެ ޓުކްޓުކް ޑްރައިވަރެއް
ލުބްނާނުގެ އަންހެން ޓުކްޓުކް ޑްރައިވަރު
އިނދަޖެހުނު ބާރު މިނުގައި ރަންކޮޅު ވިއްކާލުމަށްފަހު ހާލާ އެރީ ކުރޮޅިއަށް!
 
އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހާލާ ދަނީ އަވަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އަންހެން ފަސެންޖަރުންނާ ކުޑަކުދިން އުފުލާ ދެމުން
 
ހާލާއަކީ އަންހެން ޑްރައިވަރެއް ކަމުން، އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަރިން އުފުލުމުގައިވެސް ގިނަ މައިން، ހާލާއަށް އިތުބާރު ކުރޭ
 
ލުބްނާންގައި ޓުކްޓުކް ޑްރައިވަރުން، ދަތުރަށް އަގު ނަގަނީ އެ ދުވަހަކު ތެޔޮ ލިބޭ ރޭޓަކަށް ބަލައިގެން

ހުރި ވަރެއް އެނގޭނީ ކަމަކާ ޖެހުނީމައޭ ބުނެ އުޅެނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއި ތުރާލުގެ ތެރޭގައި މޮޅީން މޮޅިސާލު ލައިގެން އޮންނަ ބަޔަކަށް ވާ އިރު، ދެވުނު ގޮތަކުން ކުރިއަށް ދާން، ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ގައުމެއް އިނދަޖެހެމުން ދާއިރު ވެރިންނަށް ނިސްބަތް ކޮށް ކުދި ކިއަން މައިޒާންތަކުގައި ވަގުތު ބޭކާރު ނުކޮށް، އަމިއްލަ މަސައްކަތުން، ޖެހުނު ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖަހަން ހިތްވަރު ކުރާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. މިއީވެސް އެފަދަ މީހެއްގެ ވާހަކައެވެ. ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ މުހުތާދުތައް ނުފުދުމުގެ އޮއެވަރަކުން ސަލާމަތް ނުވެގެން އުޅޭ ލުބްނާނުގެ މައެއްގެ ވާހަކައެވެ. 

ޓުކްޓުކް ނުވަތަ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ކިއާ އުޅޭ ގޮތުން ނަމަ، ކުރޮޅިއަކަށް އަރާ އިން ހާލާ މުޙައްމަދު އަލް ޔަމާން، ކޮޅުކޮޅަށް ހުންގާނު އަނބުރަމުން، އޭނާގެ މެހެމާނުން ގޮވައިގެން އެކި މަންޒިލްތަކަށް ދުއްވަމުން އެ ދަނީ، އާއިލާގެ ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށެވެ. އޭނާ ދުއްވަން އިން ޓުކްޓުކްއަކީވެސް ޚުދު އޭނާގެ އަމިއްލަ މިލްކެކެވެ. އެކަން ކުރަން ހިތްވަރު ދިނީ، އެ ބަނޑުން އުފަންވި އަންހެން ދަރިފުޅެވެ.

މި ގަތީ އަހަރެންގެ އަތުގަ ހުރި ރަންކޮޅު ވިއްކާލައިގެން. އެހެން ނޫނީ އަތްފޯރާ ވަރަށްވުރެ އަގު ބޮޑު. ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު އެހާ ބޮޑު. ދިރިއުޅުން އިންތިހާއަށް ދަތި. ޑޮލަރާ އަޅާ ބަލާއިރު، ލުބްނާން ފައިސާގެ އަގު ދަނީ ދަށަށް. އެކަމުގެ އަސަރު އަހަރަމެންނަށް ފޯރާ. އަހަރެން ކުލި ދައްކަން ޖެހޭ. އެހެން ޚަރަދުތައްވެސް ކުރަން ޖެހޭ
ހާލާ މުޙައްމަދު އަލް-ޔަމާން؛ ލުބްނާންގެ ޓުކްޓުކް ޑްރައިވަރެއް

ހާލާއަކީ 3 ދަރިން ބަލަމުން އަންނަ އެކަނިވެރިމައެކެވެ. އިނދެގެން އުޅުނު މީހާ އޭނާ ވަރިކުރި ފަހުން، ގޭގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބަލަހައްޓަނީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުންނެވެ. ގޭތެރޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ އަންހެން ދަރިފުޅެވެ. އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިންގެ ފަރާތުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ދަރިންނަށް ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދުގެ ބޮޑުބައެއް އަދާ ކުރަނީ ހާލާއެވެ. މި ދަނޑިވަޅަކީ ލުބްނާނުގައިވެސް ތަކެތީގެ އަގުތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. ގައުމު އޮތީ އިގުތިސޯދީ ކާރިސާއެއްގައެވެ. 

އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހާލާ ދަނީ އަވަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އަންހެން ފަސެންޖަރުންނާ ކުޑަކުދިން އުފުލާ ދެމުންނެވެ. އަންހެން ޑްރައިވަރަކާއެކު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަކީ، އޭނާގެ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް އޮންނަނީ ވެފައެވެ. ރައްކާތެރިކަން އިހްސާސް ކުރެވޭތީއެވެ. ދަތުރު ކޮށްދޭ އަގުވެސް ހެޔޮ ވީމައެވެ. ލުބްނާނުގެ މަސްރަހު އޮތް ގޮތުން ކާރޫބާރޫ ބޮޑު، އުޅަނދުތަކުން ތޮއްޖެހިފައިވާ ވެއްޓަކަށްވެސް ހާލާގެ ޓުކްޓުކް ވަރެއް ނެތެވެ.

އަންހެން ޑްރައިވަރަކު ޓުކްޓުކް ދުއްވުމަކީވެސް ބޮޑު ހިތްވަރެއް. އަގުވެސް ހެޔޮ. އެހެން ނޫނަސް، ހަނި މަގުތަކުން، ރާސްތާ ކުރުކޮށް ހާލާއަށް ދުއްވޭ. މާ ފަސޭހަ. އަހަރަމެން ހާލާއަށް ވަރަށް ހިތްވަރުދެން. އެއީ ފުރަތަމަ އަންހެން ޑްރައިވަރު. އާ ކަންކަން ކުރަން މީހުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް
ފާޠިމާ ސަންތީނާ؛ ހާލާގެ ކަސްޓަމަރެއް

ހާލާއަކީ އަންހެން ޑްރައިވަރެއް ކަމުން، އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަރިން އުފުލުމުގައިވެސް ގިނަ މައިން، ހާލާއަށް އިތުބާރު ކުރެއެވެ. ހާލާއާއެކު އެމީހުންގެ ދަރިން ތަންތަނަށް ފޮނުވުމުގެ ސަބަބުން، ދެކޮޅަށް ދުއްވަން ޖެހޭ ދުއްވުންތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް، އެތައް އާއިލާއަކަށް ސަލާމަތް ކުރެވެއެވެ. 

ލުބްނާންގައި ޓުކްޓުކް ޑްރައިވަރުން، ދަތުރަށް އަގު ނަގަނީ އެ ދުވަހަކު ތެޔޮ ލިބޭ ރޭޓަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. ކިރިއާވެސް އަތް ފޯރާ ފަށުގައި އެ އަގު ހުންނަނީ، ސަބްސިޑީޒްގެ އެހީގައެވެ. ނަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރު، ލުބްނާނުގެ އިގުތިސޯދު ބާރު ދުވެލީގައި ގޮސް، ހީނަރުކަމުގެ އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓުނު ފަހުން، ތެލުގެ އަގުތައް ވަނީ 20 ގުނަ އުފުލިފައެވެ. 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މަގުތަކުން ޓުކްޓުކް ފެންނަ މިންވަރު ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. ހާލާ ފަދަ އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ދެކޮޅު ޖެއްސުމަށް، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްދޭނެ، ވަކި ބައެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ވަކި ސަރުކާރެއްގެ މައްޗަށް ބުރަ ނުވެވޭތޯ ބަލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
14%
14%
10%
12%
7%
43%
ކޮމެންޓް