ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 12:08
ލަންކާގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަ އާންމު ރައްޔިތުން
ލަންކާގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަ އާންމު ރައްޔިތުން
ރޮއިޓާސް
ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުން
ގޮތަބަޔާގެ އިސްތިއުފާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބަލައިގަނެފި
ލަންކާގެ އައު ރައީސަކު މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އައްޔަން ކުރާނެ
ހޮނިހިރު ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނެ

އިގްތިސާދީ އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައިވާ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބަލައިގަނެފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވަނީ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަހިންދަ ޔާޕާ އަބޭވަރދެނާ ވިދާޅުވީ ސިޓީފުޅަކީ ސައްހަ ސިޓީފުޅެއް ކަމަށާއި، ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސިންގަޕޫރުން ކަމަށެވެ.

އަދި ގާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުން އައު ރައީސަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އައު ރައީސަކު އައްޔަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ރައީސް ގޮތަބަޔާގެ އިސްތިއުފާއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ހޮނިހިރި ދުވަހު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި އޮންނަ ގޮތުން، މަގާމުގައި ހުންނަވާ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިނަމަ، އޮޓޮމެޓިކުން ރައީސްކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބޮޑުވަޒީރު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް އިސްތިއުފާގެ ކުރިން ރައީސް ގޮތަބަޔާ ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމްސިންގހައާ ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އިސްތިއުފާ ރަސްމީކޮށް ބަލައިގަތުމާއެކު ވަގުތީ ރައީސްގެ މަގާމު، އައު ރައީސަކު އައްޔަން ކުރެވެންދެން ރަނިލް އަދާކުރައްވާނެއެވެ.

ލަންކާގެ ގާނޫނު އަސާސީއާއި އެއްގޮތަށް މަގާމުގައި ހުންނަވާ ރައީސަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިނަމަ، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައު ރައީސަކު އައްޔަން ކުރައްވާނެއެވެ. އަދި ރައީސްކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެރިކަމުގެ ދައުރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތައް ރައީސްކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާ ފަރާތެއް ފުރިހަމަކުރައްވަން ޖެހެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް 7 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައު ރައީސަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވުމަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ގޮތަބަޔާ ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ގައުމުން ފުރާވަޑައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނެވުމަށް ފަހުގައެވެ. ލަންކާ ދޫކުރައްވާ ފިއްލަވާ ވަޑައިގެންނެވީ އެގައުމުގައި ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ މަގާމުގައި ދެމި ނުހުންނެވޭނެކަން ކަށަވަރު ވުމާއެކު، އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ، ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އަސްކަރިއްޔާގެ އެހީތެރިކަމާއެކުއެވެ.

މިއީ ލަންކާއަށް މިނިވަންކަން ލިބުނުތާ މިވީ 70 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމަށް ދިމާވި އެންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެވެ. ލަންކާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމަ ހިނގި އިރުވެސް އެގައުމުގެ އިގްތިސާދު މިހާރު ގޮސް އޮތް ހިސާބަކަށް ނުދެއެވެ. ލަންކާ ދަރަނިވެރިވެ ބަނގުރޫޓްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން އިއުލާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން އެގައުމުގައި ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަވެފައިވާ އިރު، ބުދަ ދުވަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެކަކު މަރުވެ 80ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެފައިވެއެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ގައުމުގައި ކާފިއު ހިންގާ ސިފައިން ދަނީ މަގުތަކުގައި ހަތިޔާރާއެކު ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ލަންކާގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ގުޓަރޭސް ވިދާޅުވީ ލަންކާގެ ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މުޒާހަރާކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތައް އަހާ އެކަންކަމަށް އިޖާބަ ދިނުން މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޓަރޭސް ވަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް