ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 13:59
ބުދަ ދުވަހު ސައުދީ އެއަރލައިންގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެެއިން ފުރާވަޑައިގަތީ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި
ބުދަ ދުވަހު ސައުދީ އެއަރލައިންގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެެއިން ފުރާވަޑައިގަތީ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި
-
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ
ގޮތަބަޔާ ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި، ދެން ވަޑައިގަންނަވަނީ ސައުދީއަށް
 
ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ލަންކާގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކޮށްފައިވޭ
 
ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާއެކުވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ނުރުހުން ވަނީ އަމާޒުވެފައި
 
ދެން އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވާނީ ސައުދީ އަރަބިއާއަށް

ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ގޮތަބަޔާ ޤައުމުން ފިއްލަވައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ނުރުހުން ވަނީ މިކަމަށް އަމާޒުވެފައެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ލަންކާ ރައްޔިތުން ބުދަ ދުވަހު މުޒާހަރާވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސްއާ ޙަވާލާދީ ހިންދުސްތާން ޓައިމްސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު ދެން އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވާނީ ސައުދީ އަރަބިއާއަށެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބުދަ ދުވަހު ސައުދީ އެއަރލައިންގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެެއިން ފުރާވަޑައިގަތީ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ދެން ވަޑައިގަންނަވާނީ ސައުދީގެ ޖިއްދާއަށެވެ.

އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އޮތް ދުވަހު ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ އަނބިކަނބަލުންނާއި ދެ ބޮޑީގާޑުންނާވެސް އެކުގައެވެ. ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށްވެސް ވަޑައިގެންފައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމަށް ގޮވާލައި, ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ލަންކާގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކޮށްފައިވާއިރު، ބުދަ ދުވަހުގެ 3:30ހާއިރު ކުރިއަށްދިޔަ މި މުޒާހަރާ ބާއްވާފައިވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައެވެ. މުޒާހަރާގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ލަންކާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، އެ ފަރާތްތަކުން އެދެމުންދިޔައީ ރާއްޖޭން ރައީސގޮތަބަޔާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދިނުމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ލަންކާއަށް އަނބުރާ ފޮނުވައިދިނުމަށްވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ސީއެންއެންގައި ބުނެފައިވަނީ ވެލާނާ އެއަރޕޯޓުގެ އެއަރ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލުން ފްލައިޓް ޖައްސަން ހުއްދަ ނުދިންކަމަށެވެ. ނަަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ދައުވަތަކަށް ގޮތަބަޔާ ވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފަހުން ފްލައިޓު ޖައްސަން ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
11%
0%
11%
44%
0%
33%
ކޮމެންޓް