ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 04:02
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ހައްޖު 1443
ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މާލެ ވަޑައިގެންފި
 
ރައީސް ވަނީ ރާއްޖެއިން ދިޔަ ހައްޖާޖީންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި
 
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް މައްކާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މާލެ ވަޑައިގެންނެވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށް މާތްވެގެންވާ މައްކާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ، މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައ ދިވެހިރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖާޖީންނާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ވަނީ ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖާޖީންގެ ހާލު ވެސް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

ރައީސް އަރިހުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދުއާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީޕް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ޖުމްލަ 453 މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ހައްޖާޖީން ފުރާފައިވަނީ 3 ގްރޫޕަކަށް ބެހިގެންނެވެ. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ ހުރިހާ ހައްޖާޖީންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ރާއްޖޭގެ ހައްޖު މިޝަންއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް