ކ. މާލެ
|
13 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 09:45
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ (މ) އަނބިކަނބަލުން (ވ) އަދި މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ (ކ)
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ (މ) އަނބިކަނބަލުން (ވ) އަދި މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ (ކ)
ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެވަޑައިގަތުން
ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލައިގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކޮމެންޓް ކުރަން ބޭނުމެއް ނުވި
 
ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓެއްގައި
 
ވަޑައިގެންނެވި ފްލައިޓު ޖެއްސުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ދައުވަތު ދެއްވިކަމަށް ވިދާޅުވުމުން
 
ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ރޭ ދަންވަރު

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގައުމުން ފިއްލަވާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވާ އިރު، އެކަމާއި ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިވަގުތު އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަމަށް އިއުލާން ކުރައްވާ އިސްތިއުފާ ސިޓީގައި ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނިކޮށް، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން އާންމުންގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވާ އިރު، ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީން އަދި ކޮމެންޓް ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

އާންމުވެފައިވާ ބައެއް ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވުމާއެކު ހައި ސެކިއުރިޓީގައި އެއަރޕޯޓުން މާލެ ގެނެސްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ހުންނެވި ތަނެއްގެ މައުލޫމާތު އެނގިފައި ނުވެއެވެ. ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ އަނބިކަނބަލުންނާއި ބޮޑީ ގާޑުންނާއި އެކުގައި ކަމަށްވެއެވެ. 13 މީހަކު މި ފްލައިޓުން އައި އިރު އެއީ ކޮން ބައެއްކަމެއް ސާފެއް ނޫނެވެ.

ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާއެކު، ރާއްޖެއިން ގޮތަބަޔާއަށް ހިމާޔަތް ދިނީތޯ ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދަމުން އަންނަ އިރު، ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑެތި މީޑިއާތަކުގައި މިކަމާއި ގުޅިގެން ސުވާލު އުފައްދާފައިވެއެވެ. އަދި އަވަށްޓެރި ލަންކާއަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ ކާރިސާގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ގޮތަބަޔާ ކަމަށް ބުނެ ދިވެހިންވެސް އަންނަނީ ރާއްޖެއަށް އޭނާ ވަޑައިގަތުމާއެކު ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި ލަންކާއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން އުޅޭ ގައުމަކަށް ވުމާއެކު، ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާތީ، ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަމަށް ބުނެ ވެސް ދަނީ އަޑު އުފުލަމުންނެވެ.

ސީއެންއެންގައި ބުނެފައިވަނީ ގޮތަބަޔާ އަދި އަނބިކަނބަލުން ރާއްްޖެ ވަޑަައިގެންނެވީ އޭއެން32 ސިފައިން އުފުލާ މަތިންތާ ބޯޓެއްގައި ކަމަށެވެ. ސީއެންއެންގައި ބުނެފައިވަނީ އެއަރ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލްއިން އެ ފްލައިޓު ޖެއްސުމުގެ ހުއްދަ ފުރަތަމަ ދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހުން އެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދައުވަތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ކަމަށެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ގައުމުން ބޭރަށް ފުރައިވަޑައިގަންނަވަން ގޮތަބަޔާ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުން، އެފުރުސަތު އެއަރޕޯޓްގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ފުރަތަމަ ނުދެއްވިއެވެ. ވޯލްޑް އިން ވަން ނިއުސްގައި ބުނެފައިވަނީ، ގޮތަބަޔާ ހުއްޓުވާފައިވަނީ އެއަރޕޯޓުގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފިޝަލުންކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު މަަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ރައްކާތެރިކަން ހޯއްދެވުމަށް ގައުމުން ބޭރަށް ފިއްލަވަންކަމަށާއި، އެއަރޕޯޓުން ހިފަހައްޓައި އެމަނިކުފާނު ބޭޒާރުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އެނޫހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އިސްތިއުފާގެ ކުރިން ގައުމު ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވަނީ، އިސްތިއުފާދެއްވުމުން ހައްޔަރުކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު އޮތުމުންކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފިޝަލުން ގޮތަބަޔާގެ ޕާސްޕޯޓުގައި ތައްގަނޑުޖެހުމަށް ދެކޮޅުހެދިކަމަށްވެއެވެ. އަދި ގޮތަބަޔާ ހުންނެވީ ވީއައިޕީ ސުއިޓެއްގައި ކަމަށާއި، އާންމު ފާޚާނާވެސް ބޭނުންފުޅުކުރައްވަން ޖެހިލުންވެވަޑައިގެން ހުންނެވިކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ދުބާއީއަށް ދާން އޮތް 4 ފުލައިޓް ވެސް ފުރި، ފަހުން ވަޑައިގެންނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން އަނބިކަނބަލުންނާއެކު ރޭ ހޭދަކުރެއްވީ މައި އެއަރޕޯޓު ކައިރީގައި ހުރި މިލިޓަރީ ބޭހެއްގައިކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ގޮތަބަޔާގެ ކޮއްކޯފުޅު އަދި ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު، ބަސިލް ރާޖަޕަކްސަ ވެސް އަންގާރަ ދުވަހު ދުބާއީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވި ނަމަވެސް، އެއަރޕޯޓުގެ ސްޓާފުން އެ ފުރުސަތު ނުދެއްވުމުން ގައުމުން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވޭނެ ގޮތެއް އޭނާއަށް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް